Ενεργειακοί Επιθεωρητές: τι πρέπει να γνωρίζουν για τη χορήγηση αδειών

0
20

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το ΥΠΕΚΑ έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αδείας σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Ιδού 15 χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις:

1.  Η απαιτούμενη αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή είναι τέσσερα (4) έτη ή δύο (2) έτη;
Σύμφωνα ε την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του Ν. 4030 (ΦΕΚ 249 Α΄) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης,  ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»,  η απαιτούμενη εμπειρία για χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή είναι δύο (2) έτη.

2.  Πως αποδεικνύεται η τουλάχιστον διετής αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία?
Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή, έσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ.  Με γνώμονα τη διευκόλυνση των υποψηφίων γίνεται προσπάθεια η διαδικασία αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών,  μεταξύ των οποίων και τα αποδεικτικά εμπειρίας,  να είναι
αποκλειστικά ηλεκτρονική (μέσω του www.buildingcert.gr).

3.  Εάν έχω αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος ή εάν έχω αποκτήσει το πτυχίο ή δίπλωμά μου πριν ένα έτος, μπορώ να εκπαιδευτώ και να συμμετάσχω στις εξετάσεις του ΤΕΕ;  
Η εκπαίδευση και η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι δυνατή, αλλά εάν δεν υπάρχει η απαιτούμενη διετής επαγγελματική εμπειρία δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή και η σχετική αίτηση θα απορριφθεί.  Μετά την απόκτηση της σχετικής εμπειρίας θα είναι δυνατή η απόκτηση της άδειας,  χωρίς να απαιτείται η εκ νέου παρακολούθηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος και η συμμετοχή στις εξετάσεις.

4.  Έχω υποβάλλει στο παρελθόν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή (χωρίς υποβολή δικαιολογητικών στην ΕΥΕΠΕΝ).  Πρέπει να υποβάλλω ξανά αίτηση;
Η ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς την εμπρόθεσμη υποβολή φακέλου ε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση προσωρινής άδειας ενεργειακού επιθεωρητή,  δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αίτηση. Συνεπώς πρέπει να υποβάλλεται ξανά αίτηση σύμφωνα ε τη σχετική πρόσκληση.  Επισημαίνεται ότι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ)  έχει εξετάσει όλες τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα στην ΕΥΕΠΕΝ και έχουν αναρτηθεί όλες οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης.

5.  Ποιος είναι ο αριθμός εγγραφής του φορέα εκπαίδευσης που απαιτείται να συμπληρωθεί στη φόρα υποβολής αίτησης;
Τον Αριθμό Εγγραφής χορηγεί ο φορέας εκπαίδευσης της επιλογής σας,  αφού εγγραφείτε σε αυτόν.  Μην υποβάλλετε την Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο των Μόνιμων Επιθεωρητών,  αν δεν έχετε προγενέστερα εγγραφεί σε κάποιο φορέα εκπαίδευσης.

6.  Ποιο είναι το κόστος των διδάκτρων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων;
Το κόστος καθορίζεται από τον εκάστοτε φορέα εκπαίδευσης.

7.  Πώς μπορώ να αλλάξω την επιλογή του φορέα εκπαίδευσης,  ενώ έχω ήδη υποβάλλει την αίτηση εγγραφής;
Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δίδεται η δυνατότητα στον κάθε υποψήφιο να αλλάζει ορισμένα από τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην αίτηση εγγραφής ε χρήση του username και του password.

8.  Που είναι αναρτημένα τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε μαθήματος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων;
Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε μαθήματος θα χορηγηθούν ηλεκτρονικά από το ΤΕΕ στον εκάστοτε φορέα εκπαίδευσης.

9.  Υπάρχει περιορισμός ως προς την παρακολούθηση ενός όνο εκπαιδευτικού προγράμματος;
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τρία,  ανάλογα ε το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης:
(α) Κτιρίων
(β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
(γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
∆εν τίθεται θέα περιορισμού ως προς την παρακολούθηση.  Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να παρακολουθήσει όσα εκπαιδευτικά προγράμματα επιθυμεί και να αποκτήσει τις αντίστοιχες άδειες.

10.  Οι άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών συνεχίζουν να διακρίνονται σε Άδειες Α΄ τάξης και Β΄ τάξης;
Σύμφωνα ε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4  του Π∆.100/2010 (ΦΕΚ 177  Α΄),  χορηγείται Άδεια Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α΄ και Β΄ τάξης) :
(α) Κτιρίων
(β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
(γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

11. Ο κατάλογος ε τους φορείς εκπαίδευσης θα ανανεώνεται;
Ο κατάλογος ε τους φορείς εκπαίδευσης θα ενημερώνεται συνεχώς και θα συμπληρώνεται με νέους φορείς εκπαίδευσης.

12.  Το 85%  των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων αφορά κάθε διδακτική ενότητα ή το σύνολο αυτών;
Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων (υποχρεωτικής επιλογής) κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος.

13.  Μπορώ να καταθέσω αίτηση για χορήγηση προσωρινής άδειας ενεργειακού επιθεωρητή;
Σύμφωνα ε την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του Ν. 4030 (ΦΕΚ 249 Α΄) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», δίνεται η δυνατότητα να χορηγηθούν ξανά προσωρινές άδειες ενεργειακού επιθεωρητή και σε έχοντες αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική ή και επιστημονική εμπειρία.   Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών αδειών Ενεργειακού Επιθεωρητή,  μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ.

14. Πότε λήγει η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών;
Σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του Ν. 4030 (ΦΕΚ 249 Α΄) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών που έχουν εκδοθεί (ή που ενδεχομένως θα εκδοθούν) είναι έως τις 6.10.2012.  Σημειώνεται ότι,  εκτός των Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα χορηγούνται σταδιακά,  ισχύουν παράλληλα, έως τις 6.10.2012, και οι προσωρινές άδειες ενεργειακών επιθεωρητών.

15. Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να γίνουν ενεργειακοί επιθεωρητές;
Σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του Ν. 4030 (ΦΕΚ 249 Α΄) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης,  ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»,  η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυβίβαστη ε την ιδιότητα του δηοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆. ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Σχόλια