Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης: Ο «φρουρός» του πλανήτη

0
8

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χρηματοδότηση του προγράμματος γεωεπισκόπησης GMES (Global Monitoring for Environment and Security – Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας) για την περίοδο 2014-2020 εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, για την οποία εκτιμάται αναγκαίος προϋπολογισμός ύψους 5,8 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ειδικού ταμείου GMES παρόμοιου με το υπόδειγμα που επελέγη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, με τη χρηματοδοτική συνδρομή και των 27 κρατών μελών της ΕΕ βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους.

Το GMES, με τους δορυφόρους «φρουρούς» του, παρέχει πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν καλύτερη κατανόηση του πώς και με ποιον τρόπο μπορεί να αλλάζει ο πλανήτης μας, παρακολουθώντας, παράλληλα, την κατάσταση του περιβάλλοντος στην ξηρά, στη θάλασσα και στην ατμόσφαιρα.

Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η εξασφάλιση καλύτερου ελέγχου των συνόρων, η βελτίωση της ασφάλειας και η άμεση ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα είναι δραστηριότητες που εξαρτώνται από την ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τη Γη μας.

Το GMES παρέχει τα αναγκαία στοιχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι χάρτες για επείγουσες επιχειρήσεις και η παρακολούθηση των παραμέτρων της κλιματικής αλλαγής, της θερμοκρασίας των ωκεανών και των θαλασσών ή της χημικής σύνθεσης της ατμόσφαιρας.

Το GMES είναι επίσης κατάλληλο για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών, όπως μέσω της επιτήρησης των συνόρων και της καταπολέμησης της πειρατείας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-οφέλους, το GMES αναμένεται να αποδώσει οφέλη αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του κόστους των επενδύσεων για την περίοδο έως το 2020 και τετραπλάσιας του κόστους έως το 2030.

Αντιπροσωπεύει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, με την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εμπορικών εφαρμογών στον κατάντη τομέα.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του GMES οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας, διευκολύνει τις κοινές επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές, προάγει τον συντονισμό των προσπαθειών και τα δίκτυα επισκόπησης, επιτρέπει την εναρμόνιση και τη διαβαθμονόμηση των στοιχείων και παρέχει την απαραίτητη ώθηση για τη δημιουργία πόλων αριστείας παγκόσμιου κύρους στην Ευρώπη.

econews

Σχόλια