ΥΠΕΚΑ: "συκοφαντικά" δημοσιεύματα για την αδειοδότηση λατομείου στην Κρήτη

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

«Συκοφαντικά» χαρακτηρίζει το υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής τα δημοσιεύματα των κυριακάτικων εκδόσεων των εφημερίδων «RealNews» και «Πρώτο Θέμα» σχετικά με την αδειοδότηση λατομείου στην Κρήτη και κάνει λόγο για δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων.

Αναλυτικά, το ΥΠΕΚΑ αναφέρει τα εξής:

«Πρόκειται για υφιστάμενο και αδειοδοτημένο από παλαιότερα έργο, για το οποίο έγινε τροποποίηση προηγούμενης Απόφασης. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εταιρίας Α. Κεγκέρογλου & ΣΙΑ Ο.Ε., είναι τροποποίηση της προηγούμενης ΑΕΠΟ με αρ.πρωτ.οικ. 101445/572/20-2-2004 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 200 στρεμμάτων σε δημόσια χορτολιβαδική έκταση που βρίσκεται στη θέση Λατ. Περιοχή Βαχού Δήμου Βιάννου Νομού Ηρακλείου, εντός λατομικής περιοχής.

Εκτός του κύριου έργου που είναι το λατομείο, με την αρχική ΑΕΠΟ έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, ως συνοδά έργα, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις κατεργασίας του εξορυσσόμενου υλικού, βοηθητικές εγκαταστάσεις (συνεργείο, γραφεία κλπ.) και η οδός προσπέλασης προς το λατομικό χώρο.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γ. Παπακωνσταντίνου, αφορά μόνο στην προσθήκη δύο υδρογεωτρήσεων (υπάρχει θετική γνωμοδότηση από 7.11.2007 της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης – σχετικό 18 της ΑΕΠΟ), οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για το λατομείο από τη στιγμή που ο τοπικός Δήμος δεν μπορούσε να διαθέτει νερό στην επιχείρηση (σχετικό έγγραφο του ΤΟΕΒ Άνω Βιανού με αρ. πρωτ. 106/16.10.2006). Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, το νερό των γεωτρήσεων χρησιμοποιείται για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για την καταστολή της σκόνης και την άρδευση των φυτεύσεων αποκατάστασης (π.ο. 21).

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατατέθηκε στην αρμόδια διεύθυνση του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ στις 28/2/2008, πολύ πριν τη λήξη της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ, με βάση τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία για τη διαδικασία ανανέωση ή τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων και τη σχετική εγκύκλιο από 2/2/2004. Στις 21.7.2008 κατατέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για τις δύο γεωτρήσεις. Στις 26/8/2011 γνωμοδότησε θετικά και Δ/νση Αισθητικών Δασών και Θήρας τους ΥΠΕΚΑ.

Η δραστηριότητα εμπίπτει οριακά εντός της περιοχής «Δίκτη: Ομαλός Βιαννού (Σύμη – Ομαλός) – GR.4310006» του δικτύου NATURA 2000. Σύμφωνα με τα στοιχεία χαρτογράφησης του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, η συγκεκριμένη θέση δεν θίγει οικοτόπους προτεραιότητας του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (βρίσκεται εκτός του πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής).

Στην νέα απόφαση περιλαμβάνονται επιπρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί, που αφενός μεν προσαρμόζουν και επεξηγούν τους ήδη τεθέντες περιβαλλοντικούς όρους στην αρχική ΑΕΠΟ, και αφετέρου διασφαλίζουν περαιτέρω την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής. Οι όροι αυτοί είναι εξαιρετικά αυστηροί, όπως εύκολα μπορεί ο οποιοσδήποτε να διαπιστώσει με μια απλή αντιπαραβολή με άλλες ΑΕΠΟ λατομείων. Χαρακτηριστικά σημειώνεται η υποχρέωση που τίθεται στην επιχείρηση για κάλυψη σε όλο το μήκος τους των ταινιών μεταφοράς (π.ο. 17) και για αποθήκευση των λεπτόκοκκων προϊόντων θραύσης σε στεγασμένο χώρο εντός έτους από την έκδοση της νέας (π.ο. 20) ΑΕΠΟ.

Υπογραμμίζεται ότι ο υπαινιγμός ότι παρανόμως εκδόθηκε η νέα ΑΕΠΟ, γιατί είχε λήξει προ δεκαμήνου η προηγούμενη ΑΕΠΟ, δεν ευσταθεί από τη στιγμή που ο φορέας της δραστηριότητας είχε υποβάλει αίτημα ανανέωσης εμπρόθεσμα (όπως τεκμαίρεται και από τη σχετική νομολογία του ΣτΕ) και συγκεκριμένα τρία χρόνια πριν από τη λήξη τους. Επίσης, με βάση τόσο το κοινοτικό όσο και το εθνικό δίκαιο, επιτρέπεται, υπό όρους και προϋποθέσεις, η λατομική δραστηριότητα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Σε όλη την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο αφού περίπου το 25% της χώρας είναι ενταγμένο σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

Η προβλεπόμενη διαδικασία για την τροποποίηση/ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων ακολουθήθηκε πλήρως, για την οποία όλα τα σχετικά έγγραφα θα κατατεθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ στην Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι με την προγενέστερη νομοθεσία σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, όπως καταδεικνύει η περίπτωση αυτή, όπου μια απλή τροποποίηση χρειάστηκε πάνω από 3,5 χρόνια για να αδειοδοτηθεί. Για το λόγο αυτό το ΥΠΕΚΑ, με το νέο νόμο 4014/2011, επαναρρύθμισε τον τρόπο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και το σύστημα περιβαλλοντικών ελέγχων, με στόχο την απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και τον εξορθολογισμό τους ώστε ο απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης να προσεγγίσει τον μέσο όρο της ΕΕ, χωρίς εκπτώσεις στο ουσιαστικό κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας.

Το ΥΠΕΚΑ θα συνεχίσει ανεπηρέαστο από τοπικές πολιτικές έριδες και αντιμαχόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα το έργο του με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον και την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος».

Σχόλια