Νιτρορύπανση: Μέτρα καταπολέμησης ζητά η Κομισιόν

0
654

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γαλλία και την Ελλάδα να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της νιτρορρύπανσης των υδάτων.

Στη Γαλλία, το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα σχέδια δράσης για τα νιτρικά άλατα για ευάλωτες στη νιτρορρύπανση ζώνες δεν εγγυώνται ουσιαστικά την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εν λόγω ρύπανσης, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία.

Αλλά και η Ελλάδα πάσχει από πάμπολλες ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα.

Παρά την οδηγία που ισχύει από το 1991, και τα δύο κράτη μέλη δεν την έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως.

Τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη καθορίσει όλες τις ζώνες που είναι ευπρόσβλητες στη μόλυνση από νιτρικά άλατα, ούτε υιοθετήσει μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της ρύπανσης από νιτρικά άλατα στις ζώνες αυτές.

Μετά από σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλλον Επίτροπου κ. Janez Potočnik, θα αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία τόσο για μη καθορισμό ζωνών, όσο και για ανεπαρκή λήψη μέτρων, καθώς και αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για το πρόγραμμα δράσης.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή των υποθέσεών τους στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η οδηγία για τη νιτρορρύπανση αποσκοπεί στην ανά την Ευρώπη προστασία της ποιότητας του νερού, με την αποτροπή της – γεωργικής προέλευσης – νιτρορρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, και την προώθηση των ορθών γεωργικών πρακτικών.

Τα κράτη μέλη καλούνται να υιοθετήσουν μέτρα για τη μείωση και πρόληψη της ρύπανσης από νιτρικά άλατα στις περιοχές που είναι ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση.

Μεταξύ αυτών πρέπει να συγκαταλέγονται κλειστές περίοδοι κατά τις οποίες απαγορεύεται η διασπορά λιπασμάτων κοπριάς και χημικών προϊόντων, χωρητικότητα για την αποθήκευση κοπριάς όταν αυτή δεν μπορεί να διασπαρεί, και περιορισμοί σχετικά με τη διασπορά λιπάσματος.

Στη Γαλλία, η υφιστάμενη νομοθεσία και τα σχέδια δράσης που έχουν υιοθετηθεί είναι ανακριβή και παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων των ανεπαρκών κλειστών περιόδων και λειψών περιορισμών για τη διασπορά κοπριάς και λιπασμάτων.

Η Γαλλία συμφώνησε να τροποποιήσει τη νομοθεσία της, αλλά η παρατηρούμενη αργή πρόοδος και οι ανεπαρκείς προτεινόμενες αλλαγές οδήγησαν την Επιτροπή στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.

Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η Γαλλία δεν έχει καθορίσει ακόμη όλες τις ζώνες που είναι ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση από τα νιτρικά άλατα, και έτσι σε ορισμένες περιοχές δεν έχουν ακόμη καταρτιστεί σχέδια δράσης.

Η εξέταση της ελληνικής νομοθεσίας αποκάλυψε ότι επτά από τα σχέδια δράσης, τα οποία εγκρίθηκαν στην Ελλάδα το 2001 και το 2006, παρουσιάζουν ελλείψεις και δεν εφαρμόζονται σωστά στην πράξη.

Οι νομικές διαδικασίες δρομολογήθηκαν πέρυσι, και ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη με τον ρυθμό των αλλαγών, και ως εκ τούτου αποστέλλεται αιτιολογημένη γνώμη.

econews

Σχόλια