Μακεδονία: Προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

0
27

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με τις Δασικές Υπηρεσίες της, κατέθεσε για χρηματοδότηση 67 ώριμες προτάσεις στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».

Οι προτάσεις αφορούν δράσεις για την «Προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Διαχείριση των Φυσικών Πόρων» στοχεύοντας κυρίως στην προστασία του εδάφους και των υδατικών πόρων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου και στη βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών.

Συγκεκριμένα, για τη βελτίωση της αντιπυρικής προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων και για την αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές, κατατέθηκαν 41 προτάσεις ύψους 19.667.403 €.

Για τη διάνοιξη και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δασών, κατατέθηκαν 17 προτάσεις ύψους 12.551.948 €.

Για ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα προς αποφυγή των χειμαρρικών φαινομένων και των επιπτώσεων των πλημμυρών, κατατέθηκαν 9 προτάσεις ύψους 9.268.910 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω προτάσεων ανέρχεται σε 41.488.461 € και τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση των προτάσεων για το κοινωνικό σύνολο συνίστανται α) στην επαρκή προστασία των δασικών οικοσυστημάτων β) στην βελτίωση των συνθηκών εκμετάλλευσης των δασών, γ) στην προστασία των υποδομών από τις πλημμύρες και δ) στη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών των ορεινών τοπικών κοινοτήτων.

econews

Σχόλια