ΡΑΕ: οδηγίες σε καταναλωτές για τον λογαριασμό ρεύματος

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των ενεργειακών καταναλωτών, αλλά και για την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς αυτής (άρθρο 5 του ν. 2773/1999 και άρθρα 22, 46-54 του ν. 4001/2011), προχώρησε στον έλεγχο των όρων των Συμβάσεων οικιακών και εταιρικών πελατών, καθώς και των Γενικών Όρων Προμήθειας των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των σχετικών εγγράφων που ζητήθηκαν από τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

1. I.  την τήρηση των διατάξεων του ισχύοντος Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες (ΥΑ 4524/2001) (εφεξής «ισχύων Κώδικας»), του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ.132/2007) και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  2. II. την τυχόν ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων ή παραλείψεων, σε σχέση με τις γενικότερες αρχές προστασίας του καταναλωτή που απορρέουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Από την εξέταση των Συμβάσεων και των Γενικών όρων Προμήθειας προέκυψε ότι, σε μεγάλο βαθμό, τα κείμενα αυτά είναι συμβατά με τα παραπάνω κριτήρια. Έχουν εντοπιστεί, ωστόσο, σημεία, κοινά σε πολλούς Προμηθευτές, τα οποία χρήζουν βελτίωσης ή συμπλήρωσης. Οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από την εξέταση των κειμένων του κάθε Προμηθευτή θα αναλυθούν σε χωριστές επιστολές που θα αποστείλει στον καθένα από αυτούς η Αρχή. Ενδεικτικά, επισημαίνονται τα εξής:

Α. Θα πρέπει σε όλα τα σχετικά κείμενα να περιλαμβάνονται/πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1. Καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας

Η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από Πελάτη δεν μπορεί να έχει καμία συνέπεια, οικονομική ή άλλης φύσεως, σε βάρος του Πελάτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η Σύμβαση Προμήθειας περιλαμβάνει όρους είτε αναφορικά με  τον ελάχιστο χρόνο παραμονής της σε ισχύ, είτε σχετικά με τυχόν αποζημίωση που δικαιούται ο Προμηθευτής, αν η Σύμβαση καταγγελθεί λόγω υπερημερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση των οφειλών του.

2. Χρηματική εγγύηση κατανάλωσης

Το ύψος της εγγύησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν που αντιστοιχεί στην πραγματική ή κατ΄ εκτίμηση κατανάλωση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

Β. Επιπρόσθετα των ως άνω, η ΡΑΕ προτείνει να περιλαμβάνονται/πληρούνται και οι ακόλουθοι όροι, τους οποίους, ούτως ή άλλως, η Αρχή προτίθεται να συμπεριλάβει στην επόμενη αναθεώρηση του Κώδικα Προμήθειας:

3. Λογαριασμός Κατανάλωσης

Ο Λογαριασμός περιλαμβάνει τις εξής χρεώσεις:

α) Τη συνολική κατανάλωση κατά την Περίοδο Έκδοσης ή την Περίοδο Χρέωσης Λογαριασμού, για κάθε μέγεθος που χρεώνεται βάσει του εφαρμοζόμενου Τιμολογίου Προμήθειας.

β) Διακριτή αναγραφή του καθαρού ποσού και του αναλογούντος φόρου κάθε χρέωσης που επιβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων:
– των μοναδιαίων τιμών υπολογισμού των Χρεώσεων Προμήθειας και της συνολικής χρέωσης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας
– όλων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (χρεώσεις για τη χρήση Συστήματος, τη χρήση Δικτύου, χρεώσεις ΥΚΩ, Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, κ.α.) και επιμέρους άθροιση αυτών

4. Προθεσμία εξόφλησης λογαριασμού

Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει το Λογαριασμό του, έως την αναγραφόμενη σε αυτόν ημερομηνία πληρωμής («δήλη ημέρα», κατά την έννοια του νόμου), η οποία θα είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες αργότερα από την παράδοση του Λογαριασμού στο ταχυδρομείο.

5. Προσδιορισμός ημερομηνίας έναρξης προμήθειας

Η Σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, όπως αυτή αποδεικνύεται από την έγγραφη ενημέρωση του Προμηθευτή προς τον Πελάτη, σχετικά με τον προβλεπόμενο χρόνο ενεργοποίησης της σύνδεσης και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία ο Προμηθευτής οφείλει να αποστείλει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας, και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ενεργοποίηση της σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του Πελάτη σχετικά με την πληρωμή της εγγύησης.

Γ. Η ΡΑΕ προτείνει, τέλος, για λόγους πληρότητας των Συμβάσεων, να καλυφθούν και τα κατωτέρω θέματα, με κατάλληλη προσθήκη όρων, τα οποία η Αρχή επίσης προτίθεται να συμπεριλάβει στην επόμενη αναθεώρηση του Κώδικα Προμήθειας:

6. Τροποποίηση της Σύμβασης

Να προβλέπεται η περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης και τα δικαιώματα του Πελάτη σε περίπτωση τροποποίησης όρων της Σύμβασης που δεν υπαγορεύονται από τη νομοθεσία.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

Να συμπεριληφθεί αναφορά στο δικαίωμα άσκησης της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με αρμόδιο φορέα προστασίας των καταναλωτών.

8. Υπηρεσία υποδοχής και διαχείρισης παραπόνων καταναλωτών

Να προβλέπονται διαδικασίες διαχείρισης διαφωνιών των Πελατών επί των χρεώσεων, καθώς και διαδικασία διόρθωσης των λογαριασμών. Επίσης, να προβλέπεται υπηρεσία γενικότερης εξυπηρέτησης των πελατών, και ιδίως υποδοχής παραπόνων με σαφείς προδιαγραφές διαχείρισης των παραπόνων αυτών.

9. Επιλογή οικονομικού πακέτου

Η ευθύνη για την κατηγορία τιμολόγησης ή για το ενεργειακό πακέτο στο οποίο κατατάσσεται ο Πελάτης δεν μπορεί να βαρύνει μονομερώς τον Πελάτη. Θα πρέπει να αναφέρεται στη Σύμβαση ότι, παράλληλα, και ο Προμηθευτής οφείλει από την πλευρά του να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που του προσκομίζει ο πελάτης από τον προηγούμενο Προμηθευτή του (πχ βάσει του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού) και να προτείνει στον Πελάτη το αντικειμενικά βέλτιστο πακέτο.

10. Επιστροφή εγγύησης πληρωμής

Να προσδιορίζεται ανώτατο χρονικό διάστημα επιστροφής της προκαταβολής/ xρηματικής εγγύησης κατανάλωσης, μετά τη λύση της Σύμβασης.

econews

Σχόλια