Έναρξη λειτουργίας Εθνικού Δικτύου παρακολούθησης υδάτων

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στις 9 Σεπτεμβρίου, περί “ορισμού του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)” και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις 6 Σεπτεμβρίου για τις “τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων των αναλυτικών μεθόδων για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2009 «για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»”, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας και Ποσότητας των Υδάτων της χώρας.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ θα εκδώσει εντός του Οκτωβρίου 2011 πρόσκληση προς τους φορείς του Δικτύου:

α) Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.),

β) Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.),

γ) Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.),

δ) Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.),

ε) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

στ) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου Κρήτης (Δ.Ε.Υ.Α.Η.),

ζ) Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β.) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας,

να υποβάλουν τα σχετικά τεχνικά δελτία, προκειμένου η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ ευρώ για την επόμενη τετραετία, να ενταχθεί για χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Με τη αναμενόμενη εντός του 2011 έναρξη λειτουργίας του δικτύου παρακολούθησης θα αναβαθμισθούν και θα επεκταθούν (από 400 σημεία σε 2000 σημεία και με μετρήσεις τόσο χημικών όσο και βιολογικών παραμέτρων) τα υφιστάμενα αποσπασματικά προγράμματα παρακολούθησης των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων της χώρας.

econews

Σχόλια