Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη: 27 έργα ύψους €307,5 εκατ. το Σεπτέμβριο

0
18

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δίνει στη δημοσιότητα τον πίνακα των έργων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΑΑ) τον Σεπτέμβριο του 2011.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ, ένα από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, στοχεύει στη σύγκλιση της χώρας μας και των Περιφερειών της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 εντάχθηκαν 27 έργα, συνολικού ποσού περίπου 307,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα ποσά αυτά οι εντάξεις του τελευταίου τριμήνου ανέρχονται σε 750 εκ ευρώ και συνολικά υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Με τη συνεχιζόμενη ένταξη ώριμων περιβαλλοντικών έργων εντός του 2011 γίνεται δυνατή η έγκαιρη υλοποίησή τους μέσα στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, έτσι ώστε με τη λήξη εφαρμογής του Προγράμματος να έχουν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας.

Παράλληλα, με αυτές τις παρεμβάσεις, οι οποίες συντελούν τα μέγιστα στην αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για παραγωγικές δραστηριότητες, υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν προϊόν και απασχόληση συμβάλλοντας σημαντικά και άμεσα στην άμβλυνση της παρούσας οικονομικής κρίσης, αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.

econews, ΥΠΕΚΑ

Σχόλια