Υδατοκαλλιέργειες: επιστολή ΠΑΣΕΓΕΣ για τον χωροταξικό σχεδιασμό

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις επισημάνσεις – παρατηρήσεις της επί του Σχεδίου της ΚΥΑ με τίτλο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών» απέστειλε η ΠΑΣΕΓΕΣ, στη γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης.

Αναλυτικά το σχετικό σημείωμα περιλαμβάνει τα εξής:

Οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν για τη χώρα μας, σημαντικό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής. Σημειώνεται  ότι ο κλάδος  έχει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα με το 75% περίπου της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών  να προωθείται στις αγορές του εξωτερικού.

Όσον αφορά στις λιμνοθάλασσες η εκμετάλλευση τους διενεργείται από τους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς με παράλληλη άσκηση της παραδοσιακής αλιευτικής δραστηριότητας.

Οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί που εκμεταλλεύονται τα ιχθυοτρόφα ύδατα, έχουν καθιερώσει ένα ιεραρχημένο σύστημα εργασίας κατά ομάδες, με στόχο την εκμετάλλευση κοινών πόρων σε καθορισμένη περιοχή, όπου ασκούνται τα δικαιώματα αλιείας. Αυτή η ιδιαιτερότητα, οδήγησε τους Συνεταιρισμούς στην οργάνωση της εμπορίας των προϊόντων, στην προγραμματισμένη προμήθεια αγαθών, στην ευσυνείδητη περιφρούρηση του χώρου και έμμεσα στη διαφύλαξη των ευαίσθητων φυσικών περιοχών.

Οι λιμνοθάλασσες έχουν ιδιαίτερη περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία. Ως ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα, η προστασία τους και η βιώσιμη διαχείρισή τους αποτελούν βασικές αρχές της αλιευτικής εκμετάλλευσης. Παράλληλα, ως φυσικοί πόροι, έχουν αξιόλογο οικονομικό ενδιαφέρον για τις τοπικές κοινωνίες.

Οι κυριότεροι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων από Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και την υιοθέτηση των απευθείας μισθώσεων σε αυτούς, σύμφωνα με τους όρους χρήσης κάθε περιοχής, ιδίως στη σημερινή οικονομική συγκυρία, είναι οικονομικοί,  κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να διαφυλαχθεί  αυτή η μορφή οργάνωσης των Συνεταιρισμών και να ενισχυθεί περαιτέρω. Οι Συνεταιρισμοί, όχι μόνο διατηρούν οι ίδιοι το υδάτινο οικοσύστημα καθώς από αυτό εξαρτάται η παραγωγή τους, αλλά και είναι αρωγοί σε όλες τις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος χώρου.

Η δημιουργία συνθηκών ορθολογικής ανάπτυξης του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τόσο  της αλιείας, όσο και των υδατοκαλλιεργειών, είναι οι κοινοί στόχοι των εμπλεκομένων με τον τομέα.

Η μη ύπαρξη του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις υδατοκαλλιέργειες δημιούργησε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, ενώ η μεταβατική περίοδος για τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και μετεγκατάστασης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, μέχρι τη θέσπιση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού (παρ. 21 του άρθρου 12 του Ν. 3851/2010), έληξε  τον Ιούνιο.

Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική από την Πολιτεία για την αδειοδότηση και εγκατάσταση των υδατοκαλλιεργητικών μονάδων στηριζόταν στη σημειακή χωροθέτηση και χαρακτηριζόταν από την έλλειψη κριτηρίων περιβαλλοντικής αξιολόγησης και παρακολούθησης.

Πιστεύουμε ότι η θέσπιση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες κρίνεται αναγκαία για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε ορθολογικά προσδιορισμένους χώρους.

Παρατηρήσεις

1. Τόσο στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α  όσο και στο σχέδιο της ΚΥΑ, γίνονται γενικές αναφορές χωρίς να παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία και κυρίως οι πηγές αυτών. Θεωρείται σκόπιμο να γίνει αναλυτική παρουσίαση της υφισταμένης κατάστασης στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών (παραγωγή, αριθμός μονάδων, απασχολούμενοι).

2. Όσον αφορά τους ορισμούς, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό των εσωτερικών υδάτων (άρθρο 2 της ΚΥΑ) καθώς και στον ορισμό της εκτατικής και της ημιεντατικής  εκτροφής. (άρθρο 2 της ΚΥΑ).

3. Επισημαίνεται ότι η  χωροθέτηση  και η χωροταξική οργάνωση των υδατοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο χώρο είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη συνέργεια με άλλους τομείς κυρίως με την παράκτια αλιεία. Στα πλαίσια του σχεδίου της ΚΥΑ αλλά και στα πλαίσια της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α δεν λαμβάνεται υπόψη, η παρακώλυση δραστηριοτήτων της επαγγελματικής αλιείας, στη χρήση της παράκτιας ζώνης ιδίως σε κλειστούς κόλπους ή περιοχές με μικρή έκταση. Πιστεύουμε ότι κάθε νέα δραστηριότητα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υπάρχουσες ώστε η ανάπτυξη να είναι πολύπλευρη και συνεχής. O κλάδος της αλιείας ως δραστηριότητα, σχετίζεται άμεσα με ένα ολοκληρωμένο σύνολο στοιχείων (κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών) για το λόγο αυτό προτείνεται να συμπεριληφθεί στους ειδικούς στόχους του σχεδίου η μη παρακώλυση δραστηριοτήτων της επαγγελματικής αλιείας.

4. Προτείνεται στους ειδικούς στόχους του ειδικού πλαισίου, (άρθρο 2) η σαφής αναφορά στη συνδυασμένη ανάπτυξη αλιευτικής δραστηριότητας, υδατοκαλλιεργειών και  τουρισμού.

5. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι στις λιμνοθάλασσες ασκείται  αλιεία, ενώ παράλληλα μπορούν να λειτουργούν ως μονάδες υδατοκαλλιέργειας εκτατικής και ημιεντατικής μορφής. Η άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις λιμνοθάλασσες θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στις αναπτυξιακές προοπτικές.

6.  Η προτεινόμενη θέσπιση των κριτηρίων χωροθέτησης μονάδων (άρθρο 7 ) θα πρέπει να αιτιολογείται, όπως π.χ. δεν γίνεται κατανοητό γιατί απαιτείται η προστατευτική περιμετρική ζώνη των 100 μέτρων από τα όρια της μισθωμένης έκτασης εγκατάστασης της μονάδας όπου απαγορεύεται η άσκηση της επαγγελματικής αλιείας.

7. Προτείνεται οι περιοχές χωροθέτησης να αποτυπώνονται ευκρινώς στους χάρτες που συνοδεύουν το χωροταξικό πλαίσιο.

econews

Σχόλια