Φιλοζωικές καλούν ευρωβουλευτές να υπογράψουν τη δήλωση για τα αδέσποτα

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 110 Ζωοφιλικών Σωματείων απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας σε ευρωβουλευτές της χώρας μας που δεν έχουν ακόμα υπογράψει την Γραπτή Δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα των αδέσποτων ζώων.

Η επιστολή που απευθύνεται προς τους ευρωβουλευτές Νίκη Τζαβέλα, Γεώργιο Παπανικολάου, Ιωάννη Τσουκαλά, Μαριέττα Γιαννάκου, Νικόλαο Χουντή, Άννα Ποδηματά και Γεώργιο Σταυρακάκη αναφέρει τα εξής:

“Αξιότιμε κύριε Ευρωβουλευτά ,

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, η μεγαλύτερη στην Χώρα και η ομάδα πρωτοβουλίας με την επωνυμία Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 110 Ζωοφιλικών Σωματείων ενημερώθηκε για την παρακάτω Γραπτή Δήλωση, την οποία καλείστε να υπογράψετε για την σωστή αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων στις χώρες μέλη της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας και εφ΄όσον αυτή αληθεύει, δεν την έχετε υπογράψει ακόμη, η δε υποβολή της λήγει άμεσα, στις 6 Οκτωβρίου 2011.

Εκτιμώντας ότι γνωρίζετε πως στη χώρα μας υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αδέσποτων ζώων, πως οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι εξαιρετικά άσχημες και πως η χώρα έχει την θλιβερή πρωτιά, σύμφωνα με έρευνες, ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. σε θέματα παθητικής και ενεργητικής κακοποίησης θεωρούμε ότι έχετε υποχρέωση να υπογράψετε την Δήλωση αυτή συμβάλλοντας και εσείς στην γενικότερη προσπάθεια που όλοι μας κάνουμε ώστε τα ζώα, άκρως συναισθανόμενα όντα, να τύχουν του σεβασμού που τους αξίζει.

Βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε, αναμένουμε νέα σας επί των ανωτέρω.

Για τους
ανωτέρω Φορείς
Αναστασία Μπομπολάκη
Ελένη Γερνά”.

Για την ιστορία, η γραπτή δήλωση σχετικά με τη διαχείριση του πληθυσμού των σκύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως εξής:

“Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισαβόνας,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 για την αξιολόγηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα, και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, τα αδέσποτα ζώα συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη λαμβάνουν ακραία μέτρα κατά των αδέσποτων ζώων,

1. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την τήρηση της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης από τα κράτη μέλη

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη διαχείριση του πληθυσμού των σκύλων, οι οποίες να περιλαμβάνουν μέτρα όπως η θέσπιση νόμων για τον έλεγχο των σκύλων και την καταπολέμηση της βίαιης συμπεριφοράς εναντίον τους, η υποστήριξη κτηνιατρικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων του αντιλυσσικού εμβολιασμού και της στείρωσης στο επίπεδο που είναι αναγκαίο για τον έλεγχο του πληθυσμού των ανεπιθύμητων σκύλων, και η προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας κατοικίδιων ζώων

3. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν την υποχρεωτική ταυτοποίηση και καταχώριση όλων των σκύλων, μέσω συμβατών συστημάτων σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγεται η εξάπλωση νόσων

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών”.

Σχόλια