Εμπόριο ρύπων: κανόνες δωρεάν κατανομής στις αεροπορικές θέτει η Κομισιόν

0
105

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα σημαντικό βήμα για τη συμπερίληψη του αεροπορικού κλάδου μαζί με άλλους οικονομικούς τομείς στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Από το 2012, οι αερομεταφορείς θα ενταχθούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών ΕΕ (EU ETS). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τις τιμές αναφοράς που θα χρησιμοποιηθούν για την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων σε περισσότερους από 900 φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Η αρμόδια για την αλλαγή του κλίματος Επίτροπος κ. Connie Hedegaard δήλωσε τα εξής: «Με τις τιμές αναφοράς, οι αεροπορικές εταιρείες θα είναι πλέον βέβαιες πόσα δικαιώματα θα λαμβάνουν δωρεάν ετησίως μέχρι το 2020. Σε τρέχουσες αγοραίες τιμές αυτά τα δωρεάν δικαιώματα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 20 δισ. ευρώ για τη δεκαετία. Με αυτά τα δυνητικά έσοδα, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό του στόλου τους, στη βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων και στη χρήση μη ορυκτών αεροπορικών καυσίμων. Μολονότι η ΕΕ επιθυμεί την ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η εξαίρεση του κλάδου των αερομεταφορών από τη συνεισφορά του επειδή δεν επιτυγχάνεται συμφωνία διεθνώς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ αποφάσισε το 2008 να κάνει αυτό το βήμα και ταυτόχρονα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια παγκόσμια ρύθμιση στην αεροπορία όπως π.χ. στις επόμενες διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα στο Durban».

Με τη δημοσίευση των τιμών αναφοράς οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορέσουν να υπολογίσουν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών τους έως το 2020. Υπολογίσθηκε μια τιμή αναφοράς για την περίοδο εμπορίας το 2012 και μια άλλη για την περίοδο εμπορίας που αρχίζει τον Ιανουάριο του 2013. Από το 2013 έως το 2020 οι αεροπορικές εταιρείες θα λάβουν 0.6422 δικαιώματα ανά 1.000 τονοχιλιόμετρα, ενώ το 2012 θα λάβουν 0.6797 δικαιώματα.

Την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, το 85% των δικαιωμάτων για την αεροπορία θα κατανεμηθούν δωρεάν στους αερομεταφορείς. Την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το ποσοστό αυτό θα ανέλθει σε 82%. Το 15% των υπόλοιπων δικαιωμάτων σε κάθε περίοδο θα τίθεται σε πλειστηριασμό και την περίοδο 2013-2020 το 3% των δικαιωμάτων θα εγγράφεται σε ειδικό αποθεματικό για τις νεοεισερχόμενες και τις γρήγορα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες.

Η τιμή αναφοράς κάθε περιόδου υπολογίσθηκε με διαίρεση των συνολικών ετήσιων δωρεάν δικαιωμάτων για τις περιόδους εμπορίας 2012 και 2013-2020 δια του αθροίσματος των τονοχιλιομέτρων που δήλωσαν οι αερομεταφορείς στις αιτήσεις που υπέβαλαν στην Επιτροπή. Τα στοιχεία που δήλωσαν στις αιτήσεις τους οι αερομεταφορείς βασίζονται στα καταγεγραμμένα τονοχιλιόμετρα της δραστηριότητάς τους κατά τη διάρκεια όλου του ημερολογιακού έτους 2010, τα οποία επαληθεύθηκαν από εξωτερικούς φορείς.

Η επίσημη κατανομή των δωρεάν δικαιωμάτων σε κάθε αερομεταφορέα θα πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη, τα οποία θα πολλαπλασιάζουν την τιμή αναφοράς επί τα τονοχιλιόμετρα κάθε αερομεταφορέα το 2010. Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να καθορίσουν τις ατομικές κατανομές εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης για την τιμή αναφοράς.

Ιστορικό

Οι εκπομπές της ΕΕ από την αεροπορία αυξάνονται γρήγορα και έχουν σχεδόν διπλασιασθεί από το 1990. Υπολογίζεται ότι ένα αεροσκάφος που εκτελεί πτήση μετ’ επιστροφής από Βρυξέλλες προς Νέα Υόρκη παράγει εκπομπές CO2 της τάξεως των 800 kg ανά επιβάτη. Οι εκπομπές από την αεροπορία αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων που καλύπτει το EU ETS.

Κατά τη διάρκεια του 2010, οι αεροπορικές εταιρείες παρακολούθησαν τη δραστηριότητά τους ως προς την διανυθείσα απόσταση και τον αριθμό επιβατών και το μεταφερόμενο φορτίο (σε τονοχιλιόμετρα). Με βάση την παρακολούθηση αυτή και την επαλήθευση των δεδομένων της δραστηριότητάς τους 2010, περισσότερες από 900 αεροπορικές εταιρείες υπέβαλαν αίτηση για να λάβουν δωρεάν δικαιώματα. Μεταξύ αυτών είναι όλες οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες με σημαντικές πτητικές λειτουργίες από και προς την Ευρώπη. Τον Απρίλιο του 2013, θα ζητηθεί για πρώτη φορά από τις αεροπορικές εταιρείες να παραδώσουν δικαιώματα για τις εκπομπές από πτήσεις που αναχωρούν από την ΕΕ ή φθάνουν σε αυτήν το 2012. Όπως και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι αεροπορικές εταιρείες θα λαμβάνουν τα περισσότερα δικαιώματα δωρεάν σε ετήσια βάση.

Η ένταξη του αεροπορικού κλάδου στο σύστημα EU ETS αναμένεται να έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις τιμές των εισιτηρίων. Με βάση τις τρέχουσες τιμές των εκπομπών άνθρακα το πραγματικό κόστος ανά εισιτήριο μιας υπερατλαντικής πτήσης θα αυξηθεί κατά λιγότερο από 2 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η αξία των δωρεάν δικαιωμάτων δεν θα μετακυλισθεί στον επιβάτη. Εάν μετακυλισθεί, η τιμή του εισιτηρίου είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά περίπου 12 ευρώ.

Ο αριθμός δικαιωμάτων που θα κατανεμηθούν δωρεάν σε επίπεδο ΕΟΧ καθορίσθηκε με την απόφαση αριθ. 93/2011 της κοινής επιτροπής ΕΟΧ της 20ής Ιουλίου 2011 με την οποία τροποποιείται το παράρτημα XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας ΕΟΧ.

Σχόλια