«Πράσινη» ανάπτυξη με αποδοτική χρήση των πόρων

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε  «χάρτη πορείας» με σκοπό τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας σε βιώσιμη οικονομία μέχρι το έτος 2050. Στον χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη με αποδοτική χρήση των πόρων περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε ανάπτυξη με αποδοτική χρήση των πόρων, πράγμα ουσιώδες για τη μελλοντική ευτυχία και ευημερία.

Ο χάρτης πορείας προσδιορίζει τους οικονομικούς τομείς που καταναλίσκουν τους περισσότερους πόρους και προτείνει εργαλεία και δείκτες που θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση της δράσης στην Ευρώπη και διεθνώς. Πρόκειται για θεματολόγιο ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης βασιζόμενο στη χρήση λιγότερων πόρων όταν παράγουμε και καταναλίσκουμε αγαθά και δημιουργούμε επιχειρήσεις και ευκαιρίες απασχόλησης από δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση, ο καλύτερος σχεδιασμός προϊόντων, η υποκατάσταση υλικών και η οικοτεχνολογία.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Η πράσινη ανάπτυξη είναι το μοναδικό βιώσιμο μέλλον – για την Ευρώπη και τον κόσμο. Η βιομηχανία και το περιβάλλον πρέπει να συνεργαστούν –τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά μας είναι τα ίδια.»

Καλύτερη χρήση πόρων σε τεταμένο περιβάλλον

Η εντεινόμενη ζήτηση παγκοσμίως αυξάνει την πίεση για το περιβάλλον, και δημιουργεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό για πόρους. Νευραλγικοί φυσικοί πόροι όπως πρώτες ύλες, μέταλλα, ενέργεια, βιοποικιλότητα και νερό έχουν χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη ωσάν να ήσαν ανεξάντλητες οι παρεχόμενες ποσότητες. Αυτό δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Ο σημερινός χάρτης πορείας προωθεί τα μέσα με τα οποία μπορούμε να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε ανάπτυξη κατά τρόπο βιώσιμο.

Τα μέτρα που εκτίθενται έχουν σκοπό τον μετασχηματισμό της παραγωγής και της κατανάλωσης, με κίνητρα για τους επενδυτές ώστε να προωθήσουν την οικολογικώς ορθή καινοτομία και να δώσουν μεγαλύτερο ρόλο στον οικοσχεδιασμό, την οικοσήμανση και τις φιλικότερες για το περιβάλλον δαπάνες δημόσιων φορέων.

Οι κυβερνήσεις καλούνται να μεταστρέψουν τη φορολογία από την εργασία στη ρύπανση και τους πόρους, και να παράσχουν νέα κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να σπρωχθούν σε προϊόντα με αποδοτική χρήση πόρων. Επίσης, ο χάρτης πορείας συνιστά την προσαρμογή των τιμών ώστε να αντικατοπτρίζονται τα πραγματικά κόστη της χρήσης πόρων, ιδίως όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία.

Ο χάρτης πορείας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της μη αποδοτικής χρήσης πόρων στους τομείς που επιφέρουν τις περισσότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις – δηλαδή στον επισιτισμό, τα κτίρια και την κινητικότητα, των οποίων οι συνδυασμένες επιπτώσεις αντιστοιχούν στο 70 έως 80 % του συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τονίστηκε επίσης η σημασία που έχει η διαχείριση των φυσικών πόρων οι οποίοι στηρίζουν αποτελεσματικότερα την οικονομία μας. Εντείνονται σταθερά οι πιέσεις που ασκούνται σε πόρους όπως η βιοποικιλότητα, το έδαφος και το κλίμα, και η αποτυχία επίτευξης των τεθέντων στόχων θα μπορούσε να σημαίνει μακροπρόθεσμα καταστροφή.

Εξέταση της αποδοτικής χρήσης πόρων σε όλα τα πολιτικά επίπεδα

Ο χάρτης πορείας συνιστά ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πλαίσιο πλήθους τομέων άσκησης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών, με εστίαση στους πόρους οι οποίοι υφίστανται την εντονότερη πίεση. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα θα περιλαμβάνουν νομοθεσία, μέσα βασιζόμενα στην αγορά, επανεστίαση μέσων χρηματοδότησης και προώθηση βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης. Μέχρι το έτος 2013 θα έχουν εκπονηθεί σαφείς στόχοι και δείκτες προσδίδοντες προβλεψιμότητα και διαφάνεια για όλα, με συμμετοχική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται οι πολιτικοί ιθύνοντες, ειδήμονες, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και καταναλωτές.

econews

Σχόλια