Διαχείριση αποβλήτων: έρευνα αγοράς από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την Προδιαγνωστική Έρευνα Αγοράς προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων με την μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) ξείνησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η Προδιαγνωστική Έρευνα Αγοράς διεξάγεται σε συνέχεια της προκαταρκτικής προκήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων για 25 έτη που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και συνθήκες απόλυτης διαφάνειας στην αγορά και να επιτευχθεί ο στόχος της που είναι η σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων για να καταστεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια της Αειφορίας.

Ο διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός θα βασίζεται στις ακόλουθες 4 αρχές:

– Αυστηρή τήρηση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας με ελαχιστοποίηση των ρύπων

– Ελαχιστοποίηση του κόστους για τους πολίτες

– Δημιουργία μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού οφέλους

– Ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που θα οδηγείται σε ταφή

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Παράλληλα ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει και την προσωρινή επίλυση του προβλήματος κατά τη μεταβατική περίοδο, έως δηλαδή την κατασκευή και λειτουργία των υποδομών και εγκαταστάσεων που αναφέρονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να παρουσιάσουν το δικό τους ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο που θα επιτυγχάνει όλους τους σχετικούς στόχους του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην σελίδα της διαβούλευσης στην διεύθυνση  http://ppel.gov.gr/2011/09/mkt_sounding/ θα πρέπει να αποσταλούν (σε ηλεκτρονική μορφή ή/και με φαξ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (e-mail: market.sounding@ppel.gov.gr, φαξ: +302713-601190). Ως τελική ημερομηνία αποστολής των απαντήσεων ορίζεται η 10η Οκτωβρίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο και μέσω του Internet, στην διεύθυνση: http://www.ppel.gov.gr/MKT_Sounding/

Σχόλια