Ε.Ε.: Πρόοδος στην περιβαλλοντική πολιτική – υστέρηση στην εφαρμογή

0
21

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Το 6ο κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ) συνέβαλε την προηγούμενη δεκαετία στην κάλυψη σχεδόν όλων των στοιχείων του περιβάλλοντος από την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Αυτό προκύπτει από την τελική αξιολόγηση του 6ου ΠΔΠ, που εγκρίθηκε την περασμένη Τετάρτη.

Τα μεγάλα επιτεύγματα των δέκα τελευταίων ετών στον τομέα του περιβάλλοντος ήταν η επέκταση του δικτύου Natura 2000, με αποτέλεσμα να καλύπτει σχεδόν το 18% της χερσαίας έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η υιοθέτηση συνολικής πολιτικής για τα χημικά προϊόντα και η πολιτική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πρέπει όμως να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την τήρηση των στόχων και των κανόνων που συμφωνούνται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τη βελτίωση της προστασίας της βιοποικιλότητας και της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων.

Η αποσύνδεση της χρήσης των πόρων από την οικονομική ανάπτυξη δεν συνοδεύτηκε από μείωση της συνολικής χρήσης πόρων.

Ο Επίτροπος Janez Potočnik παρατηρεί: «Επιτύχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα, αν και όχι πάντοτε ανάλογα των προσδοκιών.

Για να γεφυρωθεί η απόσταση που χωρίζει τις νομοθετικές φιλοδοξίες του 6ου ΠΔΠ από τα τελικά του αποτελέσματα χρειάζεται αυστηρότερη τήρηση των ενωσιακών κανόνων από τα κράτη μέλη.

Στόχος μας είναι τώρα να περάσουμε από την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην πρόληψη της υποβάθμισής του.

Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος θα αποτελέσει το έναυσμα για έναν ευρύ δημόσιο διάλογο με σκοπό τον προσανατολισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής που θα ασκήσει η ΕΕ τα επόμενα χρόνια.»

Από την τελική αξιολόγηση του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον προκύπτει ότι η μεγάλη πλειονότητα των δράσεων που καθορίζονται σ’ αυτό έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται.

Καταστρώθηκαν οι επτά θεματικές στρατηγικές που προσδιορίζονται στο 6ο ΠΔΠ – ατμοσφαιρικός αέρας, φυτοφάρμακα, πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων, φυσικοί πόροι, έδαφος, θαλάσσιο περιβάλλον και αστικό περιβάλλον – ώστε να ενισχυθεί η ασκούμενη πολιτική.

Ορισμένες από τις στρατηγικές οδήγησαν σε νέα μέτρα πολιτικής, ενώ άλλες επικεντρώθηκαν περισσότερο στην αναθεώρηση υφιστάμενων μέτρων, με σκοπό τη βελτίωση της συνοχής και τη συμπλήρωση συγκεκριμένων κενών.
Το πρόγραμμα σημείωσε επιτυχία, καθώς προσέφερε ένα βασικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική πολιτική.

Χρησίμευσε στα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές ως σημείο αναφοράς για την προάσπιση της περιβαλλοντικής πολιτικής έναντι των αναγκών ανταγωνιστικών πολιτικών και την εξασφάλιση, αφενός κατάλληλης χρηματοδότησης και, αφετέρου, προβλεψιμότητας για τις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα συνέβαλε επίσης στο να διαμορφωθεί πολιτική βούληση για τον καθορισμό πρακτικών στόχων και χρονοδιαγραμμάτων και τη μετέπειτα υλοποίησή τους.

Δεν στάθηκε δυνατόν να αποδειχθεί ότι το 6ο ΠΔΠ αποτέλεσε τον κυρίαρχο παράγοντα για τη θέσπιση περιβαλλοντικής νομοθεσίας την τελευταία δεκαετία.

Αυτό εξηγείται, εν μέρει, από τη σύλληψη του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει ένα δυσδιαχείριστο πλήθος ετερόκλητων δράσεων, τόσο από άποψη πεδίου, όσο και αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν ότι η θέσπιση του προγράμματος με συναπόφαση το νομιμοποιεί περισσότερο και συνέβαλε στην ευρύτερη οικειοποίηση των προτάσεων άσκησης πολιτικής που ακολούθησαν.

Διαπιστώθηκε επίσης σαφώς ότι η ανεπαρκής εφαρμογή και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη λειτούργησε περιοριστικά.

Μολονότι το 6ο ΠΔΠ διανύει το τελευταίο έτος ισχύος του, η Επιτροπή συνεχίζει μια φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, θα καταθέσει σύντομα χάρτη πορείας για την αποδοτική χρήση των πόρων, στον οποίο θα εκθέτει την προοπτική μετάβασης, μέχρι το 2050, σε μια Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους.

Με την αξιολόγηση που παρουσιάζεται τίθενται οι βάσεις για περαιτέρω διάλογο μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου. Το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί συναίνεση ως προς τις στρατηγικές κατευθύνσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής και να εξασφαλιστούν ευρεία οικειοποίηση και δραστηριοποίηση.

Με τα δεδομένα αυτά, η Επιτροπή θα εξετάσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσδώσει προστιθέμενη αξία ένα νέο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, στις ταχέως εξελισσόμενες συνθήκες άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής.

econews

Σχόλια