Φωτοβολταϊκά αγροτών: δικαίωμα αλλαγής δραστηριότητας κατά τη σύνδεση του συστήματος

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εγκύκλιο εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών η οποία επιτρέπει στους αγρότες που δεν έχουν υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση μεταβολής δραστηριότητας για να έχουν το δικαίωμα πώλησης ρεύματος από φωτοβολταϊκά στη ΔΕΗ (προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου), να το πράξουν κατά την πραγματική έναρξη της δραστηριότητας, δηλαδή κατά τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Επίσης προκειμένου οι αγρότες να αποδείξουν ότι εκμεταλλεύονται μονάδα φωτοβολταϊκών μέχρι 100 KW (άρα ότι δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ 11%), θα πρέπει να λάβουν σχετικό έγγραφο της ΔΕΗ με τίτλο «Διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100KW».

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

«Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης μεταβολής που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για την άσκηση δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς και το χρόνο υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Η προβλεπόμενη από την παραγρ.3 της ΠΟΛ. 1077/12.4.2011 προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης μεταβολής, μέχρι 30.6.2011, ετέθη ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει από 31.12.2010. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τους αγρότες που είχαν ήδη, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου, κάνει έναρξη της δραστηριότητας αυτής, π.χ. λόγω πραγματοποίησης επενδυτικών δαπανών, χωρίς να έχουν υποβάλει ως όφειλαν δήλωση μεταβολής, εμπροθέσμως, για άσκηση παράλληλα δεύτερης δραστηριότητας.

2. Είναι σαφές ότι, η δήλωση μεταβολής μπορεί να υποβληθεί κατά την πραγματική έναρξη της δραστηριότητας αυτής, ήτοι κατά το χρόνο σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού στο δίκτυο της ΔΕΗ, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ.

3. Περαιτέρω η απόδειξη ότι ο αγρότης εκμεταλλεύεται μονάδα φωτοβολταϊκών μέχρι 100 KW, προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα επιστροφής με τον κατ” Α αποκοπή συντελεστή (11%) για την αγροτική του δραστηριότητα, προκύπτει από σχετικό έγγραφο της ΔΕΗ με τίτλο «Διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 KW». Στην περίπτωση που η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται μετά τη χορήγηση του εν λόγω εγγράφου ή μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ το έγγραφο αυτό ή το αντίγραφο της σύμβασης συνυποβάλλονται με τη δήλωση μεταβολής. Στην περίπτωση που η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται πριν από τα αναφερόμενα ανωτέρω στάδια που ακολουθούνται από τη ΔΕΗ για την σύναψη της Σύμβασης σύνδεσης, συνυποβάλλεται με τη δήλωση μεταβολής η αίτηση που έχει υποβληθεί από τον αγρότη στη ΔΕΗ. Επειδή στην πράξη έχουν διαπιστωθεί καθυστερήσεις στη διαδικασία για την υπογραφή της Σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ, το αντίγραφο της Σύμβασης αυτής, καθώς και της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. υποβάλλονται εντός μηνός από την έκδοσή τους. Οι αρμόδιες ΔΟΥ οφείλουν να ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς αγροτών ακόμα και στην περίπτωση που η συμφωνία σύνδεσης δεν έχει κατατεθεί μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η μεταβολή.

4. Είναι αυτονόητο ότι για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 100KW οι αγρότες, δεν θα έχουν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ” αποκοπή συντελεστή (11%) για την αγροτική τους παραγωγή».

econews

Σχόλια