Ε.Ε.: Αυστηρότεροι περιορισμοί στις βιομηχανικές χρήσεις του κρεοζώτου

0
27

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Με βάση αυστηρότερους κανόνες που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι αρχίσουν να ισχύουν την 1η Μαΐου 2013, θα περιοριστούν στο ελάχιστο οι βιομηχανικές χρήσεις του κρεοζώτου, μιας τοξικής χημικής ουσίας, γνωστής από τη χρήση της στους ξύλινους στρωτήρες των σιδηροδρομικών γραμμών, τους στύλους των ηλεκτρικών δικτύων και τους φράκτες.

Το κρεόζωτο, που είναι καρκινογόνο, δεν θα μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ παρά μόνο εάν η εταιρεία που το διαθέτει λάβει σχετική άδεια. Η χρήση του κρεοζώτου από τους καταναλωτές έχει απαγορευτεί ήδη από το 2003.

Η νέα απόφαση της Επιτροπής τροποποιεί την οδηγία περί βιοκτόνων και προκύπτει από εκτίμηση του κινδύνου που παρουσιάζει το κρεόζωτο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το κρεόζωτο είναι καρκινογόνο σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης και το περιβάλλον απειλείται ιδιαίτερα όταν τα ξύλα που έχουν υποστεί κατεργασία με κρεόζωτο έλθουν σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με τα ύδατα.

Ο Janez Potočnik, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον δήλωσε:

«Η σημερινή απόφαση θα συμβάλει στην δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους. Ορισμένες χρήσεις του κρεοζώτου θα συνεχιστούν, αλλά οι νέοι περιορισμοί θα εξασφαλίσουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα δίδεται προτεραιότητα στην ασφάλεια. Η βιομηχανία πρέπει τώρα να εντείνει τις προσπάθειες της για να βρει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που να επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον.»

Το κρεόζωτο είναι βιομηχανικό υλικό προληπτικής κατεργασίας του ξύλου που χρησιμοποιείται άνω της εκατονταετίας, αλλά η τοξικότητά του προκαλεί όλο και περισσότερες ανησυχίες.

Είναι ένα πολύπλοκο μείγμα εκατοντάδων διαφορετικών ενώσεων που περιλαμβάνουν δι- και πολυ-κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, οι οποίοι είναι πολύ επιβλαβείς για το περιβάλλον και συνιστούν μη αποδεκτό κίνδυνο για τις μελλοντικές γενιές.

Οι ξύλινοι στρωτήρες για σιδηροδρομικές γραμμές οι οποίοι έχουν υποστεί κατεργασία με κρεόζωτο συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ιδίως σε αγροτικές περιοχές ή δε δυσπρόσιτα σημεία.

Πολύ γνωστοί επίσης είναι οι ξύλινοι στύλοι που χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν καλώδια ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Σημαντική αγορά για την κατεργασμένη με κρεόζωτο ξυλεία αποτελούν οι φράκτες για γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις.

Από αναλύσεις κύκλου ζωής προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις.

Συνεπώς, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν την διάθεση κρεοζώτου στην αγορά για σαφώς καθορισμένες χρήσεις, στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εναλλακτικά προϊόντα που να προκαλούν λιγότερη ζημιά στο περιβάλλον.

Για τις περιπτώσεις αυτές, ισχύουν αυστηρές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων προστασίας των εργαζόμενων από την έκθεση κατά την κατεργασία της ξυλείας και τον χειρισμό του κατεργασμένου ξύλου.

Από τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, που αποτελούσε μέρος της διαδικασίας λήψης της απόφασης, προέκυψε ότι υφίσταται σημαντικό κοινωνικοοικονομικό όφελος από τη χρήση κρεόζωτου σε ορισμένες εφαρμογές.

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν εθνική νομοθεσία συμμόρφωσης με τη νέα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2012.

econews

Σχόλια