Αυθαίρετα: καμία διαφοροποίηση στο ύψος των προστίμων για όσα χτίστηκαν μετά το 2003

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Καμία διαφοροποίηση στο ύψος των προστίμων «τακτοποίησης» αυθαιρέτων δεν προβλέπεται για όσα κτίσματα  ανεγέρθηκαν μετά τις 31/12/2003, οπότε θεσπίστηκαν υψηλότατα πρόστιμα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο capital.gr, το πρόστιμο δηλαδή θα είναι ενιαίο τόσο για τα προ όσο και για τα μετά του 2003 αυθαίρετα.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει με συνευθύνη του μηχανικού να καταβάλλουν μέχρι την 31/12/2011, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ, φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)
3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.

Πώς να υπολογίσετε το πρόστιμο

Το πρόστιμο υπολογίζεται:

με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής επί την τιμή ζώνης επί το συντελεστή 15 % και επί συγκεκριμένους συντελεστές ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων) .

Σημειώνεται ότι :

-Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι άθροισμα των επιμέρους.

-Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιμο

-Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα (παραπάνω) 4,5,6,7,8.

-Στις περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών υπολογίζεται πρόστιμο 80ευρώ/τ.μ., εκτός και αν εμπίπτει στο 9.α (παραπάνω)

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο για χρήσεις πλην κατοικίας

Βάσει του τύπου Τετραγωνικά υπέρβασης δόμησης χ τιμή ζώνης χ ποσοστό κατηγορίας.

Έκπτωση 20% για εφάπαξ καταβολή

Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 24 μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός 36 μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, ολόκληρη ή τμηματικά σε 8 και δεκατέσσερις 14 ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας 8 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

-Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

-Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίμων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τις καθυστερούμενες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις.

Ειδικές περιπτώσεις

Κατ’ εξαίρεση, το πρόστιμο καθορίζεται για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση:

1. καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι 20 τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας και βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου,

2. για υπέρβαση ύψους που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% του επιτρεπόμενου βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή:

-στα 1.500 ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές,

-στις 2.000 ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.000 ευρώ και

-σε 3.000 ευρώ για περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από 2.000 ευρώ

Πηγή:capital.gr

 

econews

Σχόλια