Αυθαίρετα: τι περιλαμβάνει η ρύθμιση

0
2

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η ρύθμιση για τα αυθαίρετα που παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου χθες στο υπουργικό συμβούλιο  θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή την Πέμπτη 28 Ιουλίου.

Η εν λόγω ρύθμιση προβλέπει τα εξής:

1. Για 40 χρόνια διατήρηση και απαλλαγή από την κατεδάφιση του αυθαιρέτου που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών.

2. Για 20 χρόνια διατήρηση και απαλλαγή από την κατεδάφιση του αυθαιρέτου που βρίσκεται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών. Το παράνομο κτίσμα διατηρείται για επιπλέον 20 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής.

Για αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση:

-χρήσης, όμορου ή τμήματος όμορου ή οικοπέδου που βρίσκεται στο δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή

-ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή

-συνδυασμό των δύο παραπάνω.

Για τον υπολογισμό του προστίμου διατήρησης που θα καταβάλλουν όσοι θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα λαμβάνονται υπόψη:

1. Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας,

2. Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου,

3. Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π),

4. Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής),

5. Η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας,

6. Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών

7. Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες),

8. Υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.

Διαδικασία

Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ μέχρι 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)

3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.

Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.

Είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να γνωρίζουν ότι από 1 Ιανουαρίου 2012 όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π) επισύρουν αυστηρές ποινές. Για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ιδιαίτερη έμφαση επιδιώκει να δώσει το ΥΠΕΚΑ στην ενδυνάμωση της δυνατότητας κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων, που δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, μέσω της  Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων η οποία:

-Υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)

– Έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών

β) την έκδοση και την εκτέλεση πράξεων καθαίρεσης και κατεδάφισης

γ) τη μέριμνα για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση

-Εκτελεί τα πρωτόκολλα κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.

-Εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αρνηθούν να συνάψουν συμβάσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερώνει τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας μεμονωμένης πολιτικής επιστράτευσης (ν.δ. 17/1974).

Άμεσα κατεδαφιστέα θα είναι όσα αυθαίρετα βρίσκονται μέσα σε δάση, ρέματα, στον αιγιαλό και σε αρχαιολογικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι το πρόστιμο θα κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και στο πλαίσιο των στόχων και αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής αποδίδεται στους Δήμους στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα μη νόμιμα κτίσματα και διατίθεται αποκλειστικά για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση κατεδαφίσεων.

 

Πηγή: capital.gr

 

econews

Σχόλια