Χημικές ουσίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό: Νέα νομοθεσία από την ΕΕ

0
6

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η απαγόρευση των βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχει πλέον επεκταθεί και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα προϊόντων, με νέους κανόνες οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη 21/07.

Η νέα νομοθεσία θα βελτιώσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως θερμοστατών, ιατρικών συσκευών και πινάκων ελέγχου, και θα αποτρέψει την απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 18 μήνες για να μεταφέρουν τους νέους κανόνες.

Η νέα νομοθεσία αποτελεί αναθεώρηση της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξακολουθεί να απαγορεύει τον μόλυβδο, τον υδράργυρο, το κάδμιο, το εξασθενές χρώμιο και τα επιβραδυντικά φλόγας πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE).

Η προηγούμενη οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών κάλυψε διάφορες κατηγορίες ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών συσκευών, του εξοπλισμού πληροφορικής και ευρείας κατανάλωσης, αλλά πλέον έχει επεκταθεί σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, τα καλώδια και τα ανταλλακτικά.

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ικανοποιητική εναλλακτική λύση μπορούν να προβλεφθούν εξαιρέσεις. Ο κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα.

Ο κ. Janez Potočnik, Επίτροπος, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Εφόσον διατίθενται εναλλακτικές λύσεις είναι απαράδεκτο να εκθέτουμε τους ανθρώπους ή τον πλανήτη σε επικίνδυνες ουσίες.

Όλοι ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με προϊόντα και οι εν λόγω νέοι κανόνες αυξάνουν περισσότερο το επίπεδο ασφάλειας που μπορούμε να προσδοκούμε.

Βελτιώνουν την ασφάλεια των καταναλωτών, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των κανόνων σε εθνικό επίπεδο.»

Τα κύρια στοιχεία της νέας οδηγίας είναι τα ακόλουθα:

– Σταδιακή επέκταση των κανόνων σε όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), τα καλώδια και τα ανταλλακτικά, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση έως το 2019·

– Αναθεώρηση του καταλόγου των απαγορευμένων ουσιών έως τον Ιούλιο του 2014 και στη συνέχεια σε τακτά διαστήματα·

– Σαφέστεροι και διαφανέστεροι κανόνες για τη χορήγηση εξαιρέσεων από την απαγόρευση των ουσιών:
(Μεγαλύτερη εναρμόνιση με τον κανονισμό REACH για την καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών· Αποσαφήνιση σημαντικών ορισμών και Σήμανση ΕΚ που δηλώνει συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για ηλεκτρονικά προϊόντα που επίσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών).

Ενόψει της σημαντικής επέκτασης του πεδίου εφαρμογής, η νέα οδηγία εισάγει μεταβατικές περιόδους έως και 8 έτη για τα νέα προϊόντα που επηρεάζονται από τους κανόνες.

Οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες εξαιρούνται από τη νέα οδηγία σε μια προσπάθεια να βοηθηθεί η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση.

Η εφαρμογή και τη συμμόρφωση αποτελούν σημαντικές πτυχές των νέων κανόνων, οι οποίοι περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό διευκόλυνσης της Επιτροπής για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση από την «παλαιά» στη «νέα» οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών.

Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των κατασκευαστών, το καθοδηγητικό έγγραφο με τις συχνότερα υποβαλλόμενες ερωτήσεις σχετικά με την οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών θα επικαιροποιηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τα άρθρα που επηρεάζονται από την αλλαγή του πεδίου εφαρμογής μεταξύ παλαιάς και νέας οδηγίας, τα οποία δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης επιπτώσεων, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στην οδηγία.

econews

 

Σχόλια