Χρηματοδότηση 183 περιβαλλοντικών έργων από την ΕΕ

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Τη χρηματοδότηση 183 νέων έργων υπό το πρόγραμμα LIFE+, το περιβαλλοντικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΕ αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι τα έργα εμπλέκουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και καλύπτουν δράσεις στους τομείς της διατήρησης της φύσης, των κλιματικών μεταβολών, της καθαρής τεχνολογίας, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της ενημέρωσης και επικοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα.

Συνολικά, αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση περίπου 530 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 244 εκατ. ευρώ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potočnik, δήλωσε: «Το πρόγραμμα LIFE+ διατηρεί τη χρηματοδοτική στήριξή του για υψηλής ποιότητας καινοτόμα έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ.

Τα νέα αυτά έργα όχι μόνο θα αποτελέσουν μια σημαντική συνεισφορά στη διατήρηση της φύσης και στη βελτίωση του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των κλιματικών μεταβολών, αλλά θα συμβάλουν, επίσης, και στην ανά την Ευρώπη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα καίρια σημασίας περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπως είναι ο διαχωρισμός της ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων».

Η ΕΕ έγινε αποδέκτης 748 αιτήσεων  στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Από αυτές, 183 επελέγησαν για συγχρηματοδότηση μέσω των τριών συνιστωσών του προγράμματος: LIFE+ Nature and Biodiversity (Φύση και Βιοποικιλότητα), LIFE+ Policy and Governance (Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση) και LIFE+ Information and Communication (Πληροφόρηση και Επικοινωνία).

Τα έργα LIFE+ Φύση & Βιοποικιλότητα βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης ειδών και ενδιαιτημάτων που απειλούνται με εξαφάνιση.

Από τις 203 παραληφθείσες προτάσεις, η ΕΕ επέλεξε για χρηματοδότηση 64 έργα από συμπράξεις διατηρησιακών φορέων, κυβερνητικών αρχών και άλλων μερών.

Ενώ πρόκειται να υλοποιηθούν σε 18 κράτη μέλη, αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 223 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ.

Η πλειονότητα (55) αφορά έργα Nature, τα οποία συμβάλλουν στην εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά ή και των οικοτόπων και για το δίκτυο Natura 2000.

Τα άλλα εννέα είναι έργα που αφορούν τη βιοποικιλότητα, μια κατηγορία έργων LIFE+ για πιλοτικά εγχειρήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ευρύτερα ζητήματα βιοποικιλότητας. Η συνολική επένδυση στα έργα βιοποικιλότητας θα ανέλθει σε 18,3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση αποτελούν πιλοτικά έργα τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών άσκησης πολιτικής, καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων.

Από τις 399 προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 104 έργα από ευρύ φάσμα οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Τα προκριθέντα έργα, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν σε 18 κράτη μέλη, αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 286 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει με 109 εκατ. ευρώ περίπου.

Τα έργα τα οποία στοχεύουν τα απόβλητα και τους φυσικούς πόρους κατέχουν τη μερίδα του λέοντος της εν λόγω χρηματοδότησης (περίπου 143 εκατ. ευρώ για 51 έργα).

Το νερό είναι ένας σημαντικός τομέας επικέντρωσης, αφού επελέγησαν εννέα σχετικά έργα.

Τα εναπομένοντα 30 έργα καλύπτουν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του ατμοσφαιρικού αέρα, των χημικών ουσιών, της σχέσης περιβάλλοντος και υγείας, των δασών, της καινοτομίας, του θορύβου, της προστασίας του εδάφους, στρατηγικών προσεγγίσεων, καθώς και του αστικού περιβάλλοντος.

Τα έργα LIFE+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία συνίστανται στη διάχυση πληροφοριών και σκιαγραφούν περιβαλλοντικά προβλήματα, εξασφαλίζουν κατάρτιση και προωθούν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές.

Από τις 146  προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 15 έργα, από ένα φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν τη φύση ή και το περιβάλλον, όπως είναι η βιοποικιλότητα, οι κλιματικές μεταβολές, τα απόβλητα και το νερό.

Τα έργα θα υλοποιηθούν σε οκτώ κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 20,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 10,1 εκατ. ευρώ περίπου.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης των έργων του LIFE+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία. Επτά από τα 15 έργα έχουν ως αντικείμενο την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύσης και βιοποικιλότητας, ενώ οκτώ εστιάζονται σε άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Πηγή: capital.gr

 

econews

Σχόλια