Αλιεία: σχέδιο διάσωσης από την ΕΕ

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Οι προτάσεις προσβλέπουν τόσο στην ικανοποίηση της ζήτησης και τη διασφάλιση των βιοτικών πόρων των αλιέων όσο και στην προστασία των ιχθυαποθεμάτων.

Οι προτάσεις αφορούν έναν νέο τρόπο διαχείρισης της αλιείας στην ΕΕ, έτσι ώστε να επανέλθουν τα ιχθυαποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα και να εξασφαλιστεί ο σταθερός εφοδιασμός με ασφαλή και υγιεινά αλιευτικά προϊόντα.

Σκοπό έχουν να αποκαταστήσουν την κερδοφορία του κλάδου της αλιείας, να θέσουν τέρμα στην εξάρτησή του από κρατικές ενισχύσεις και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για απασχόληση και ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές. Οι αλλαγές επείγουν.

Πρόσφατα μέτρα της ΕΕ μείωσαν τον κίνδυνο για ορισμένα ιχθυαποθέματα, αλλά οι εμπορικές μηχανότρατες εξακολουθούν να αλιεύουν ψάρια με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από αυτούς της αναπαραγωγής των ψαριών.

Αποτέλεσμα: Τρία στα τέσσερα είδη ψαριών σήμερα υπεραλιεύονται, γεγονός που συνιστά απειλή για όλο το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ο κλάδος βλέπει τα κέρδη του να μειώνονται και αντιμετωπίζει αβέβαιο μέλλον. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα νέα μέτρα θα επιφέρουν αύξηση των ιχθυαποθεμάτων κατά 70%. Το σύνολο των αλιευμάτων θα αυξηθεί κατά 17% περίπου, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα κέρδη του κλάδου.

Οι προτάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

-διαχείριση της αλιείας με βάση μακροπρόθεσμους στόχους και τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές

-καθορισμό των ποσοστώσεων αλιευμάτων με σκοπό να επανέλθουν όλα τα ιχθυαποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα έως το 2015, στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ

-υποχρεωτική εκφόρτωση όλων των ψαριών που αλιεύονται, καθώς δεν θα επιτρέπεται να ρίχνουν οι αλιείς ανεπιθύμητα είδη ψαριών πίσω στη θάλασσα

-περιορισμός της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας μέσω μέτρων για την αγορά και όχι μέσω επιδοτήσεων, π.χ. οι ατομικές ποσοστώσεις αλιευμάτων θα είναι εμπορεύσιμες μεταξύ αλιέων

-μέτρα για την προσαρμογή της αλιείας μικρής κλίμακας στις αλλαγές -περισσότερες εξουσίες στις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τα μέτρα διατήρησης, έτσι ώστε οι λύσεις να είναι προσαρμοσμένες στις περιφερειακές και τοπικές ανάγκες

– οι αλιείς θα λαμβάνουν επίσης μόνοι τους αποφάσεις για το μέγεθος του στόλου και τον εφοδιασμό -στήριξη των βιώσιμων ιχθυοτροφείων για την αντιμετώπιση της ζήτησης σε ψάρια

-καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα, την προέλευση και τη βιωσιμότητα των ψαριών και θαλασσινών που αγοράζουν.

Η ΕΕ θα χορηγεί οικονομική ενίσχυση μόνο σε αλιευτικές πρωτοβουλίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Αυστηροί έλεγχοι θα σταματούν τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων ή σχεδίων που οδηγούν σε πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει ακόμη να προωθήσει την προστασία της αλιείας σε διεθνές επίπεδο, μέσω νέων συμφωνιών της ΕΕ με άλλες χώρες.

Οι προτάσεις έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών προς εξέταση.

Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή

econews

Σχόλια