Υδρογονάνθρακες: παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο από το ΥΠΕΚΑ – Τι λέει για τα πετρέλαια

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το νομοσχέδιο για τους υδρογονάνθρακες κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το νομοσχέδιο θίγει όλα τα σημαντικά ενεργειακά ζητήματα της χώρας μας, όπως οι εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, οι μεγάλοι ενεργειακοί αγωγοί και η γεωθερμία.

Όσον αφορά τα κοιτάσματα πετρελαίου στον ελλαδικό χώρο οι σεισμικές έρευνες θα επικεντρωθούν σε χερσαία εδάφη στην ακτή της Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές μέσου βάθους στο Ιόνιο και το Θερμαϊκό Κόλπο.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, τα κοιτάσματα των περιοχών που θα ερευνηθούν ανέρχονται σε 120 εκατ. βαρέλια με χρονικό ορίζοντα εκμετάλλευσης τα 25 έτη.

Οι δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης του κοιτάσματος και παραγωγής υπολογίζονται σε $200 εκατ., $1 δις. και $1,5 δις. αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά τα έσοδα  εκτιμώνται σε $7,5 δις. και οι φόροι υπέρ του Δημοσίου σε $3 δις.

Το ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΚΑ σχετικά με το νομοσχέδιο αναφέρει τα κάτωθι:

Με το νομοσχέδιο “Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων” διαμορφώνεται για πρώτη φορά στην χώρα μας ένα συνεκτικό πλαίσιο ρυθμίσεων για την έρευνα και την αξιοποίηση υδρογονανθράκων.

Με το νομοσχέδιο αυτό απαντάμε στο επίμονο αίτημα της Ελληνικής κοινωνίας για διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων αξιοποίησης του ενεργειακού πλούτου της χώρας, ενώ με τις άλλες διατάξεις προωθούνται αναπτυξιακά έργα και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας.

Το Νομοσχέδιο προβλέπει τις ακόλουθες βασικές παρεμβάσεις:
1. Δημιουργία Εθνικού Φορέα Έρευνας Υδρογονανθράκων
2. Συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου ερευνών για υδρογονάνθρακες
3. Καθεστώς διέλευσης – υλοποίησης πετρελαιαγωγού Burgas-Αλεξανδρούπολη και όμοιες
ρυθμίσεις για Ελληνο-Ιταλικό αγωγό φυσικού αερίου ( ITGI/IGB)
4. Αναπτυξιακές παρεμβάσεις για εφαρμογές ενέργειας και αξιοποίησης ορυκτών πόρων:

• προβλέψεις για δημιουργία 5 νέων εταιριών παροχής αερίου σε διοικητικές
περιφέρειες της χώρας από όπου διέρχεται αγωγός υψηλής πίεσης (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος & Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος

• παρεμβάσεις για χρήσεις γεωθερμίας σε αγροτικές τουριστικές εφαρμογές

• προβλέψεις για λειτουργία λατομείων και ζωνών εξόρυξης ορυκτών πόρων

• ρυθμίσεις για προώθηση ειδικών εφαρμογών ΑΠΕ (Αϊ Στράτης–Πράσινο Νησί, ενίσχυση μονάδων βιοαερίου, κ.ά.)

• λοιπές ρυθμίσεις επιτάχυνσης και απλοποίησης διαδικασιών για την ηλεκτροδότηση νησιών

Σύσταση Εθνικού Φορέα Ερευνών Υ/Α (ΕΔΕΥ Α.Ε.)

Η σύσταση Εθνικού Φορέα Ερευνών έχει κριθεί ως το αναγκαίο πρώτο βήμα για την έρευνα και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην χώρα μας, ώστε να συγκεντρωθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία, αλλά και να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εποπτεία και ο έλεγχος από το Ελληνικό Δημόιο.

Ο εθνικός φορέας θα διαχειρίζεται:

• Τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε θέματα Αναζήτησης, Έρευνας και Εκμετάλλευσης των Υδρογονανθράκων της χώρας και θα παραχωρεί αυτά τα δικαιώματα σε πετρελαϊκές εταιρείες με διαφανείς, αδιάβλητες διεθνείς διαδικασίες σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και την πρακτική της παγκόσμιας βιομηχανίας φυσικού αερίου και πετρελαίου,

• Τη διαμόρφωση σύγχρονου ανταγωνιστικού νομοθετικού πλαισίου,

• Την επιλογή των προς παραχώρηση περιοχών με αυστηρά κριτήρια,

• Την επιχειρηματική προώθηση των επιλεγμένων περιοχών,

• Την επιλογή των αναδόχων εταιρειών μέσα από απολύτως διαφανείς και σαφείς διαγωνιστικές διαδικασίες και

• Την αυστηρή παρακολούθηση των εργασιών έρευνας και παραγωγής σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική.

Ο φορέας θα είναι ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (ΕΔΕΥ ΑΕ). Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ.

Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή στις διεθνείς πρακτικές του ισχύοντος νομικού πλαισίου ν. 2289/1995. Στόχοι των διατάξεων αυτού του κεφαλαίου είναι:

• Δημιουργία σύγχρονου ανταγωνιστικού νομοθετικού πλαισίου,

• Ενίσχυση δυνατοτήτων και «κινήτρων» που παρέχει σήμερα το νομοθετικό
πλαίσιο για την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών,

• Πλήρης συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία 94/22/ΕΚ,

• Κατοχύρωση της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων επενδυτών,

• Αυστηρή εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
καθώς το περιβαλλοντικό καθεστώς των θαλασσίων ερευνών για τους Υ/Α έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μόλις τα τελευταία χρόνια,

• Ενσωμάτωση του πλαισίου λειτουργίας της ΕΔΕΥ ΑΕ και κατάργηση –του
προγούμενου πλαισίου

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται και μια σειρά ειδικών διατάξεων όπως:

• Ενσωματώνεται η εκτέλεση σεισμικών ερευνών μη αποκλειστικής χρήσης (non exclusive seismic surveys)

• Αυξάνει η έκταση των προς αναζήτηση περιοχών

• Ενσωματώνεται το σύστημα παραχώρησης δικαιωμάτων Ε-Ε Υ/Α, «ανοικτή
πρόσκληση» (open door)

• Αυξάνει η ερευνητική περίοδος των υπό μίσθωση οικοπέδων και αποσαφηνίζεται η παράταση του σταδίου εκμετάλλευσης (εναρμόνιση με οδηγία 94/22/ΕΚ)

• Παρέχεται στην ΕΔΕΥ ΑΕ δυνατότητα για υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης, πάντα με την συνυπογραφή του Υπουργού ΠΕΚΑ

• Εισάγεται τίμημα εισφοράς με την υπογραφή της σύμβασης (signature bonus) και τίμημα εισφοράς με την ανακήρυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος (production bonus) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

• Θεσπίζεται αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού πόρου, η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος σε συμμόρφωση και με τις νέες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικού

Διαδρομή και εγκατάσταση αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη

Το έργο της κατασκευής, εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του αγωγού αναγνωρίζεται ως έργο εθνικής σημασίας, δημόσιας ωφέλειας και γενικού δημοσίου συμφέροντος για τη χώρα.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει την υλοποίηση αυτού διαχρονικά, μεθοδικά και συστηματικά.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει τους όρους βάσει των οποίων θα επιβληθούν περιορισμοί στη χρήση γης και δόμησης σε περιοχές που θα διέλθει ο αγωγός και προβλέπει τη διενέργεια απαλλοτριώσεων υπέρ του δημοσίου.

Το σχέδιο νόμου χρησιμοποιεί το νομικό πλαίσιο που επιλέχθηκε για τις εγκαταστάσεις του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου με το νόμο 1929/1991 και έχει κριθεί από σειρά δικαστικών αποφάσεων ως συμβατό με το Σύνταγμα.

Αγωγοί Φυσικού Αερίου Διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας – Βουλγαρίας

Ο Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου για τη Διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας (ΥΑΦΑ- ΠΟΣΕΙΔΩΝ ή IGI Poseidon) αποτελεί αντικείμενο των διατάξεων του ν.3441/2006, με τον οποίο κυρώθηκε η σχετική διακρατική συμφωνία.

Για την υλοποίηση του έργου, έχει ήδη συσταθεί η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.

Ο Αγωγός για τη Διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) βρίσκεται σε ανάλογη προπαρασκευαστική φάση. H εταιρία που θα υλοποιήσει το έργο είναι η ICGB AD.

Λόγω της ομοιότητάς τους με το έργο του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, προβλέπεται να ισχύσουν και για τα έργα αυτά οι ρυθμίσεις των προηγούμενων άρθρων που αφορούν στο έργο του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσής τους.

Άλλες ρυθμίσεις

Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην χώρα με την ίδρυση 5 νέων Ε.Π.Α. στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου.

Οφέλη από τη διανομή του φυσικού αερίου στις περιοχές:

• Προσφέρει στα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες, στις βιοτεχνίες και στις βιομηχανίες ένα καύσιμο φθηνότερο από το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα.

• Δημιουργεί περισσότερες από 500 νέες θέσεις απασχόλησης ανά ΕΠΑ (5Χ500=2.500), σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς (υπαλληλικό προσωπικό, ανειδίκευτοι εργάτες, τεχνίτες, μηχανικοί, εμπορία εξοπλισμού κλπ).

• Συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στις περιοχές αυτές, αφού προβλέπεται η αντικατάσταση έως 700.000 τόνων πετρελαίου ετησίως, από ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον καύσιμο.

Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό προβλέπονται τα εξής:

• Απλούστερη και πιο ευέλικτη διαδικασία για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας, με στόχο τη διευκόλυνση μικρών και μεσαίων επενδυτών που επιθυμούν να υλοποιήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ και δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηματικό σχέδιο για ολόκληρο το γεωθερμικό πεδίο όπως απαιτείται με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς.

• Προώθηση του σχεδίου ενεργειακής αυτάρκειας του Αϊ Στράτη “Πράσινο Νησί” (απαλλαγή από περιττή γραφειοκρατία).

• Δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τη νεοεμφανιζόμενη τεχνολογία των
ηλιοθερμικών σταθμών.

• Προτεραιότητα στην υλοποίηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο
(αποτροπή ανεξέλεγκτης διάθεσης γεωργικών και πτηνο-κτηνοτροφικών αποβλήτων).

• Διευκόλυνση έργων ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

• Ρυθμίσεις για τις μεταλλευτικές-λατομικές εργασίες εντός δασών-δασικών εκτάσεων με στόχο τη διαχείριση προϊόντων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της αλυσίδας εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

• Παροχή, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, της δυνατότητας απόθεσης καταλοίπων της μεταλλουργικής επεξεργασίας τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός της ζώνης οριστικής παραχώρησης του μεταλλευτικού χώρου όπου ασκείται μεταλλουργική δραστηριότητα.

• Παροχή της δυνατότητας χρησιμοποίησης προσωρινά των χώρων των ανενεργών μεταλλείων και λατομείων για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης, ως χώρων απόθεσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων προερχομένων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), στο πλαίσιο της αποκατάστασης και αναδάσωσης των εκτάσεων αυτών, με προφανές όφελος για το περιβάλλον.

• Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών, μία ακόμη πενταετία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα καθορισμού των λατομικών περιοχών σε όλους τους Νομούς της Χώρας.

• Παράταση μέχρι 31-12-2013, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η λειτουργία των λατομείων αδρανών υλικών των οποίων δεν έχει λήξει η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων και τα οποία λειτουργούν εντός λατομικών περιοχών και των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης ή οι άδειες εκμετάλλευσης έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2013 την προβλεπόμενη διάρκεια των τριάντα ετών.

Σχόλια