Βιοκαύσιμα: τροποποίηση του κανονισμού έκδοσης αδειών ζητά η ΡΑΕ

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την τροποποίηση του κανονισμού έκδοσης αδειών διάθεσης βιοκαυσίμων ζητά με γνωμοδότησή της προς το ΥΠΕΚΑ και το υπουργείο Ανάπτυξης η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Επισημαίνοντας ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων χρειάζεται αναμόρφωση, εξορθολογισμό και επικαιροποίηση, τόσο ως προς το άρθρο 5Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, όσο ως προς τις διατάξεις του ως άνω ισχύοντος Κανονισμού Αδειών, η ΡΑΕ προτείνει την έκδοση πενταετούς άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, στη διάρκεια ισχύος της οποίας ο κάτοχός της οφείλει:

1) Να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση βιοκαυσίμων και βιορευστών, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόμιμη λειτουργία τους άδειες και οι οποίοι έχουν την ελάχιστη χωρητικότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

2) Να επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στις αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας τις οποίες διαθέτει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3054/2002 όπως ισχύει και του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση δικαιολογημένης άρνησης πρόσβασης.

3) Να εμφανίζει διακριτά στους λογαριασμούς του τα έσοδα ή έξοδα από τα ανταλλάγματα για την παροχή προς τρίτους ή από τρίτους αντίστοιχα, των υπηρεσιών:

– πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους και

– ανάθεσης της τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.

4) Να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον αριθμό της άδειάς του και τον αριθμό της άδειας του ν. 3054/2002 του παραλήπτη.

econews

Σχόλια