Περιβάλλον: νέο εργαλείο διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οργάνωση διασυνοριακής διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πρόληψη σοβαρών περιβαλλοντικών ζημιών, σύγκριση της ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες – όλα αυτά θα γίνονται σύντομα με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευχέρεια χάρη στη βελτιωμένη ανταλλαγή δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η ΕΕ δημιουργεί με το INSPIRE (από τα αρχικά των λέξεων Infrastructure for Spatial Information in Europe/Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη) ένα κοινό πρότυπο, ώστε να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον. Αυτό θα αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα για τους ευρωπαίους πολίτες, από βελτιωμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέχρι υγιεινότερες συνθήκες καθημερινής διαβίωσης. Τα κοινά πρότυπα θα συμβάλουν στη μείωση των δαπανών και στη βελτίωση της βάσης για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Ήρθε τώρα η ώρα να εκφράσουν οι ενδιαφερόμενοι τις απόψεις τους σχετικά με την καταλληλότητα των προτεινόμενων προτύπων.

Τα κοινά πρότυπα θα συντελέσουν στη βελτίωση του βαθμού επιτυχίας στις περιπτώσεις που η πρόσβαση σε σωστές πληροφορίες έχει θεμελιώδη σημασία. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται ατυχή περιστατικά, όπως η καθυστέρηση της επέμβασης πυροσβεστικής δύναμης στη νότια Γαλλία, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης σε επικαιροποιημένα και ενοποιημένα δεδομένα. Το INSPIRE θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες χώρες επιτυγχάνουν τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης: το περιθώριο σφάλματος φθάνει σήμερα ακόμη και το 20%.

Εκατοντάδες εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη συνεργάστηκαν επί σειράν ετών για να καταλήξουν σε κοινούς ορισμούς σε σημαντικούς τομείς άσκησης πολιτικής, όπως είναι η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, το θαλάσσιο περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία. Τα κοινά πρότυπα τίθενται τώρα σε δημόσια διαβούλευση και υποβάλλονται σε δοκιμές ώστε να κριθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους σε όλο το φάσμα επιστημονικών κλάδων και χωρών.

Το κοινό καλείται να εξετάσει κοινά κριτήρια για το περιβάλλον της Ευρώπης

Τίθενται σε διαβούλευση, μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2011, οι προδιαγραφές για δεδομένα που καλύπτουν 25 θεματικά πεδία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η κάλυψη του εδάφους, τα κτήρια, οι χρήσεις γης, η ενέργεια, η υγεία και ασφάλεια.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι μπορούν α εκφράσουν τη γνώμη τους για πρότυπα με τα οποία θα εναρμονιστεί η ενωσιακή προσέγγιση των δεδομένων που αφορούν τις ζώνες κινδύνου, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τα μετεωρολογικά και ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τις θαλάσσιες περιοχές, τα ενδιαιτήματα και τους βιότοπους, την κατανομή των ζωικών και φυτικών ειδών, καθώς και τους ενεργειακούς και ορυκτούς πόρους.

Όταν θεσπιστούν τα πρότυπα, θα διευκολύνουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες ενοποίησης και ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων, μοντελοποίησης και πρόγνωσης σε πολλούς τομείς άσκησης πολιτικής.

Σύμφωνα με μελέτες, το INSPIRE έχει τόσο οικονομικά, όσο και κοινωνικά οφέλη: καθιστά δυνατή την ταχύτερη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με μικρότερο κόστος, παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ των δημόσιων διοικητικών υπηρεσιών.

econews

Σχόλια