Περιβάλλον: «προσωπικό μέλημα» για το 90% των Ευρωπαίων

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η πλέον πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι το περιβάλλον αποτελεί σοβαρό προσωπικό μέλημα για περισσότερο από το 90% εκείνων που συμμετέσχαν στη δημοσκόπηση σε ένα έκαστο από τα κράτη μέλη.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους οι ευρωπαίοι συμφωνούν ότι η αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να δώσουν δύναμη στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.

Η έκθεση αποστέλλει επίσης ηχηρό μήνυμα για ενωσιακή δράση: παρά την οικονομική κρίση, σχεδόν 9 στους 10 ευρωπαίους νομίζουν ότι θα πρέπει να διατεθεί ενωσιακή χρηματοδότηση για τη στήριξη φιλικών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων. Υπάρχει επίσης μαζική στήριξη για νομοθεσία σε ενωσιακό επίπεδο: περισσότεροι από 8 στους 10 ευρωπαίους συμφωνούν ότι είναι αναγκαία ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα τους.

Οι φυσικοί πόροι δημιουργούν αυξανόμενη ανησυχία

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυξάνεται η συνειδητοποίηση των πιέσεων που ασκούνται στους φυσικούς πόρους. Όταν ρωτήθηκαν για λύσεις, 8 στους 10 εξέφρασαν την επιθυμία να προσπαθήσουν περισσότερο οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν φυσικούς πόρους αποδοτικότερα, περισσότεροι από 7 στους 10 επιθυμούν να πράττουν περισσότερα οι εθνικές κυβερνήσεις και σχεδόν 7 στους 10 θεωρούν ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να πράξουν περισσότερα.

Όταν ερωτήθηκαν για τις πέντε κορυφαίες περιβαλλοντικές ανησυχίες, περισσότεροι από 3 στους 10 ευρωπαίους αναλογίζονται τώρα πλέον την εξάντληση των φυσικών πόρων (33%, αύξηση έναντι 26% το 2007), 41% τη ρύπανση των υδάτων, 33% την αύξηση των αποβλήτων (αύξηση έναντι ποσοστού 24%) και το 19% την κατανάλωση (αύξηση έναντι του 11%). Η ανησυχία για την απώλεια βιοποικιλότητας παραμένει, αντίθετα, χαμηλή προτεραιότητα – μόλις το 22% αναλογίζονται την απώλεια ειδών και ενδιαιτημάτων.

Εντολές για δράση

·   Παρά την οικονομική κρίση, το 89% των ευρωπαίων θεωρούν ότι θα πρέπει να διατεθεί περισσότερη χρηματοδότηση για τη στήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος.

·    Σε ποσοστό 81% υποστηρίζουν εστιασμένη στο περιβάλλον νομοθεσία σε ενωσιακό επίπεδο ως αναγκαίο μέσο προστασίας του περιβάλλοντος (1 εκατοστιαία μονάδα λιγότερο σε σύγκριση με το 2007).

·     Σχεδόν το 60% των ευρωπαίων θεωρούν ότι οι φιλικές για το περιβάλλον διαδικασίες προμηθειών αποτελούν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, ενώ λιγότεροι από το 30% τάσσονται υπέρ λύσεων που είναι απλώς οικονομικώς αποδοτικές.

·    Η δράση και η χρηματοδοτική στήριξη πέραν των συνόρων της ΕΕ έχει επίσης πολλούς οπαδούς, με το 79% να πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει τη στήριξη χωρών εκτός ΕΕ ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον.

econews

Σχόλια