Ηλεκτρικό Ρεύμα: αλλαγή προμηθευτή – Οδηγίες ΡΑΕ σε καταναλωτές

0
1236

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τι θα πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές σε περίπτωση που επιθυμούν να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας;

Όπως ενημερώνει η ΡΑΕ στην περίπτωση που ο νέος χρήστης ενός ακινήτου (π.χ. νέος ενοικιαστήςή ιδιοκτήτης) θελήσει να αλλάξει Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να εφαρμόσει τη διαδικασία  Διαδοχής Πελάτη με  αλλαγή Προμηθευτή, ακολουθώντας τα εξής απλά βήματα:

Βήμα 1. Υποβάλλει τη σχετική Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Ε.) στον Προμηθευτή της επιλογής του, επισυνάπτοντας 2όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από τον εν λόγω Προμηθευτή1.

Βήμα 2. Μαζί με τα έγγραφα του  βήματος  1,  θα πρέπει να συμβουλευτεί τον Προμηθευτή  της επιλογής του  για τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν, προκειμένου  να τεκμηριώνεται ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα χρήσης του ακινήτου που τον αφορά, όπως π.χ. θεωρημένο μισθωτήριο,  συμβόλαιο αγοράς, εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, κλπ.

Βήμα 3. Στη σχετική Αίτηση Προμήθειας Η.Ε. θα πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου Πελάτη (όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου) και να επισημαίνεται ότι πρόκειται για «Διαδοχή Πελάτη».

Διαδοχή Πελάτη χωρίς αλλαγή Προμηθευτή.

Στην περίπτωση που ο  νέος  χρήστης δηλώνει μόνο  την αλλαγή επωνυμίας,  χωρίς  να επιθυμεί  την ταυτόχρονη αλλαγή Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η αίτηση αλλαγής επωνυμίας μπορεί να γίνει είτε από  το νέο χρήστη, είτε από τον  προηγούμενο χρήστη του ακινήτου, το όνομα του οποίου αναγράφεται στο λογαριασμό κατανάλωσης, με την προσκόμιση στον Προμηθευτή των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Υπεύθυνη Δήλωση ΕγκαταστάτηΠροσοχή!

Σε κάθε περίπτωση, αν έχει λήξει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) του ακινήτου από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, τότε ο ιδιοκτήτης  της εγκατάστασης υποχρεούται να καταθέσει ενημερωμένη ΥΔΕ στο Διαχειριστή του Δικτύου (σήμερα είναι η  ΔΕΗ Α.Ε.) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται, ότι η ΥΔΕ επιβάλλεται  για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ακινήτου. Εάν  η εγκατάσταση  ενός ακινήτου  δεν έχει επικαιροποιημένη ΥΔΕ, ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής μπορεί να την αποσυνδέσει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθυνθούν στον Προμηθευτή της επιλογής τους.

econews, ΡΑΕ

Σχόλια