ΕΕ: προτάσεις για τη διάσκεψη του Ριο +

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανακοίνωση με την οποία προλειαίνει το έδαφος για τη διατύπωση της ενωσιακής θέσης στη Διάσκεψη Rio+20 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η  Διάσκεψη Rio+20 θα πραγματοποιηθεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 2012.

Στην ανακοίνωση περιγράφονται στόχοι και ειδικές δράσεις σχετικά με τα δύο διασυνδεδεμένα θέματα της Διάσκεψης: διευκόλυνση της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας, και διασφάλιση καλύτερης διακυβέρνησης για αειφόρο ανάπτυξη.

Στην ανακοίνωση εξειδικεύονται οι παράμετροι «τι, πώς και ποιος» μιας μετάβασης σε πράσινη οικονομία, προτείνονται δε ειδικές δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα θέματα-κλειδιά είναι:

1. Επενδύσεις σε καίριας σημασίας πόρους και φυσικό κεφάλαιο («τι»): πρόκειται για τα εξής: νερό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θαλάσσιοι πόροι, βιοποικιλότητα και υπηρεσίες οικοσυστήματος, αειφόρος γεωργία, δάση, απόβλητα και ανακύκλωση. Στους τομείς αυτούς στηρίζονται εκατομμύρια ζωών και μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση της φτώχειας. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν τομείς οικονομικής ανάπτυξης και παγκόσμιων αγορών στο μέλλον.

2. Συνδυασμός αγοραίων και κανονιστικών μέσων («πώς»): οικολογικοί φόροι, κατάργηση των περιβαλλοντικώς επιβλαβών επιδοτήσεων, κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, επένδυση σε δεξιότητες και πράσινες θέσεις εργασίας. Χρειάζεται να αναπτυχθούν δείκτες που αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη αίσθηση προόδου (περιβαλλοντικής όπως και κοινωνικής), οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με το ΑΕΠ.

3. Βελτίωση της διακυβέρνησης και ενθάρρυνση της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα («ποιοι»): ενίσχυση και απλούστευση των ισχυουσών διεθνών δομών διακυβέρνησης (για παράδειγμα με την αναβάθμιση του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP)). Η πολύ ευρύτερη εμπλοκή και ανάμιξη των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας.

Η ανακοίνωση θέτει τη βάση για περαιτέρω διάλογο μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, της κοινωνίας των πολιτών, του επιχειρηματικού κόσμου και των χωρών στην πορεία μέχρι τη Διάσκεψη Rio+20. Μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2011 χρειάζεται να υποβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη μια παγιωμένη ενωσιακή θέση.

Επόμενα βήματα

Με βάση την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ώστε να διαμορφώσει μια συνεπή ενωσιακή θέση η οποία θα συμβάλει σε φιλόδοξη έκβαση της Διάσκεψης Rio+20 με συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για τη μετατροπή της οικονομίας μας σε μια οικολογικώς φιλικότερη.

econews

Σχόλια