ΕΕ: νέος εκτελεστικός κανονισμός για τα οπωροκηπευτικά

0
58

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Νέες γενικές και ειδικές προδιαγραφές εμπορίας οπωροκηπευτικών καθώς και διατάξεις για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση, θεσπίζει μεταξύ άλλων, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, που αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών.

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο εισηγητικό της, η θέσπιση του νέου κανονισμού υπαγορεύεται και από το γεγονός ότι το ανόθευτο εμπόριο απαιτεί τα οπωροκηπευτικά που πωλούνται στην ίδια συσκευασία και να είναι ομοιογενούς ποιότητας.

Επίσης, ο Κανονισμός επισημαίνει τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών και τους ελέγχους που πρέπει να υπάρχουν στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προέλευσης τρίτων χωρών.

Όπως αναφέρει ο Κανονισμός, οι γενικές προδιαγραφές αφορούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας, ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης, όρια ανοχής και τη σήμανση καταγωγής προϊόντων. Στις ειδικές προδιαγραφές γίνεται εκτενής αναφορά στους κανονισμούς εμπορίας του κάθε προϊόντος ξεχωριστά. Για τα οπωροκηπευτικά που δεν καλύπτονται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας πρέπει να πληρούν τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας.

Όσον αφορά τη σήμανση των προϊόντων, οι απαιτούμενες ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται με ευανάγνωστα και εμφανή στοιχεία στη μία από τις πλευρές της συσκευασίας, είτε με απευθείας ανεξίτηλη εκτύπωση είτε με ετικέτα ενσωματωμένη ή στερεωμένη πάνω στη συσκευασία.

Για τα εμπορεύματα που αποστέλλονται χύμα, φορτωμένα απευθείας σε μεταφορικό μέσο, οι ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εμπόρευμα ή σε δελτίο το οποίο τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου.

Τα τιμολόγια και συνοδευτικά έγγραφα, εξαιρουμένων των αποδείξεων για τον καταναλωτή, αναφέρουν την ονομασία της χώρας καταγωγής των προϊόντων και, κατά περίπτωση, την κατηγορία, την ποικιλία ή τον εμπορικό τύπο, εάν αυτό απαιτείται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, ή ότι τα προϊόντα προορίζονται για μεταποίηση.

Τα οπωροκηπευτικά που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία δεν οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας, δεν διατίθενται στην αγορά νωπών προϊόντων. Τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα.

Επίσης ο νέος Κανονισμός κάνει εκτενή αναφορά στους ελέγχους συμμόρφωσης που πρέπει να γίνονται από τα κράτη μέλη.

Ο Κανονισμός δίνει βαρύτητα και στις Ομάδες Παραγωγών και κάνει περιγραφή των απαιτήσεων για την αναγνώρισή τους, καθορίζοντας και τον ελάχιστο αριθμό μελών που θα μπορούν να έχουν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά προκειμένου να διευκολύνεται η συγκέντρωση της προσφοράς, είναι σκόπιμο να ενθαρρύνεται η συγχώνευση των υφιστάμενων οργανώσεων παραγωγών, με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη συγχώνευση επιχειρησιακών προγραμμάτων των συγχωνευόμενων οργανώσεων.

Επίσης θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναγνώρισης που υποβάλλουν οι ομάδες παραγωγών.

Οι εισαγωγές οπωροκηπευτικών προέλευσης τρίτων χωρών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές εμπορίας ή με ισοδύναμες προδιαγραφές. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης θα πρέπει κατά συνέπεια να πραγματοποιούνται πριν από την εισαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, πλην των παρτίδων μικρού μεγέθους, για τις οποίες οι οργανισμοί ελέγχου κρίνουν ότι υφίσταται ελάχιστος κίνδυνος.

Σε ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες παρέχουν ικανοποιητικές εγγυήσεις συμμόρφωσης, οι έλεγχοι πριν από την εξαγωγή μπορούν να εκτελούνται από τους οργανισμούς ελέγχου των εν λόγω τρίτων χωρών.

 

Πηγή paseges.gr

 

econews

Σχόλια