Θαλάσσια στρατηγική: ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο

0
41

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στο σύνολό του και κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008».

Ο νέος νόμος θέτει το πλαίσιο για την ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα αποτραπεί η επιδείνωσή του και όπου είναι δυνατό θα αποκατασταθούν ήδη διαταραγμένα και επιβαρυμένα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Το επιχειρησιακό σκέλος για την εφαρμογή του νόμου ανατίθεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Για την υποστήριξη του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να διασφαλίζεται η τεκμηρίωση, η συναίνεση και η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου τομέα, των παραγωγικών τάξεων, των οικείων ΟΤΑ, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, του διευθύνοντος οργάνου της Περιφερειακής Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου (Σύμβασης Βαρκελώνης) και των επιστημονικών φορέων.

Ανώτατο πολιτικό όργανο για την εφαρμογή του νόμου είναι η «Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής», με κύριες αρμοδιότητες τη χάραξη της πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διασφάλιση σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο του αναγκαίου συντονισμού των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων και την εναρμόνιση των δράσεων τους σύμφωνα με τους στόχους του νομοσχεδίου.

econews

Σχόλια