Θαλάσσιο περιβάλλον: προστασία και βιώσιμη εκμετάλλευση επιδιώκει το νέο ν/σ

0
60

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα αποτραπεί η επιδείνωσή του και όπου είναι δυνατό θα αποκατασταθούν ήδη διαταραγμένα και επιβαρυμένα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι μερικοί από τους στόχους του νομοσχεδίου για τη θαλάσσια στρατηγική όπως δήλωσε η Τίνα Μπιρμπίλη ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

Οι επί μέρους δράσεις που θα αναλάβει το υπουργείο Περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

*Αρχική εκτίμηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης, με αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων δεδομένων και όπου χρειάζεται με απόκτηση νέων πρωτογενών στοιχείων.

*Προσδιορισμός του τι συνιστά καλή περιβαλλοντική κατάσταση για μια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις της οδηγίας και με τη βοήθεια επιστημονικών διερευνήσεων, τόσο σε εθνικό όσο και κοινοτικό επίπεδο. Για κάθε υποπεριοχή καθορίζεται ένα διακριτό και αυτόνομο πρότυπο καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.

*Καθορισμός στόχων και δεικτών επίτευξης των στόχων για κάθε υποπεριοχή και τον ενδεχόμενο προσδιορισμό περιοχών, για τις οποίες δεν είναι εφικτή η σε πρώτο στάδιο (2020) επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.

Οι δράσεις αυτές έχουν ορίζοντα το 2012 ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2014 το σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πιστοποίησης της προόδου για την επίτευξη των στόχων, αλλά και να καταρτιστούν τα προγράμματα μέτρων που θα αποσκοπούν στην επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης ως το 2016.

Το επιχειρησιακό σκέλος για την εφαρμογή του νόμου, όπως δήλωσε η Τίνα Μπιρμπίλη, ανατίθεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ η οποία:

– Καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Θαλάσσιας Στρατηγικής.

– Συνεργάζεται με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τρίτες χώρες.

– Καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους και συναφείς δείκτες.

– Καταρτίζει τα Προγράμματα Παρακολούθησης.

– Εκπονεί τα Προγράμματα Μέτρων.

– Αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της.

– Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς που εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής του νόμου και

– Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της Εθνικής Θαλάσσιας Στρατηγικής.

Για την υποστήριξη του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να διασφαλίζεται η τεκμηρίωση, η συναίνεση και η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου τομέα, των παραγωγικών τάξεων, των οικείων ΟΤΑ, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, του διευθύνοντος οργάνου της Περιφερειακής Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου (Σύμβασης Βαρκελώνης) και των επιστημονικών φορέων.

Τέλος, όπως σημείωσε η υπουργός Περιβάλλοντος, ανώτατο πολιτικό όργανο για την εφαρμογή του νόμου είναι η «Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής», με κύριες αρμοδιότητες τη χάραξη της πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διασφάλιση σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο του αναγκαίου συντονισμού των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων και την εναρμόνιση των δράσεων τους σύμφωνα με τους στόχους του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ στηρίζεται στην οδηγία για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική Στόχος της ΕΕ, η οποία επιδιώκει να πετύχει την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσών της Ευρώπης μέχρι το 2020 και να προστατεύσει με τον τρόπο αυτό τους πόρους από τους οποίους εξαρτώνται οι σχετιζόμενες με τη θάλασσα οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται πως το νομοσχέδιο για την θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος ψηφίστηκε απόψε επί της αρχής του από την Ολομέλεια (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ).

econews

Σχόλια