Φωτοβολταϊκά αγροτών: «τρέχει» τα αιτήματα η ΡΑΕ

0
66

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

O ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ παρέχει εξουσιοδότηση προς τη ΔΕΗ ΑΕ, ως Διαχειριστή του Δικτύου, για την υπογραφή συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης, κάτω από ορισμένες  προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα,  κάτω από την υπογραφή του εξουσιοδοτούμενου προς τούτο προσώπου θα αναγράφεται, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, ο όρος ότι «Επισημαίνεται ότι έναντι του συμβαλλομένου πωλητή, μόνος συμβατικά υπεύθυνος παραμένει ο ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ», αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση των αιτημάτων εκ μέρους των αγροτών.

Ολόκληρη η Απόφαση ΑΠΟΦΑΣΗ P.A.E. ΥΠΆΡΙΘΜ, 679/2011:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 30 .05.2011, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιταχύνω] της αΐ’άπτυξης των Ανανεώσιμοι Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιστ) της κ/αματικής αλλαγής και άλλες διατάζεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 1Ιεριβά)2οντος. Ενέργειας και Κλιματικής ΑλΆ,αγής», ΦΕΚ Α’85/4.62010.

2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Η/εκτρικ>)ς Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α” 129/27.062006, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση τΐ]ς συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζιμημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α” 8/28.01.2009, και ειδικότερα τα άρθρα 27 και 27Α.

4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ΦΕΚ Α” 286/22.12.1999, όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ)>ειας, ρύθμισι] θεμάτων της ΑΕ. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ » και έύΐες διατάξεις», ΦΕΚ Ν 201/12.9.2001 και ειδικότερα του άρθρου 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και oj/ες διατάζεις» ΦΕΚ Α’168/1994), όπως ισχύει.

7. Την υπουργική απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ. 17149/30-08-2010, ΦΕΚ Β” 1497/06-09-2010.

8. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Λιοικι^πκής Λιαδικαοίος», ΦΕΚ Α’45, όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις της οδηγίας 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, και ιδίως τις διατάξεις της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 37 σύμφωνα με την οποία οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, μεταξύ της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, καθώς και της περίπτωσης (ε) σύμφωνα με την οποία οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν όλες τις εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες μεταξύ της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς υπό τον όρο ότι είναι σύμφωνες με τις συνθήκες της αγοράς.

10. Την υπ” αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-137645/11.05.2011 επιστολή ΔΕΣΜΗΕ με θέμα «Εκχώρηση της αρμοδιότητας του ΔΕΣΜΗΕ στη ΔΕΗ Α.Ε., ως Διαχειριστή του Δικτύου, για την υπογραφή συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κατ” επάγγελμα αγροτών».

11. Την επιστολή ΔΕΣΜΗΕ 13936/19.11.2010 προςτη ΔΕΗ Α.Ε..

12. Το έγγραφο ΔΕΗ Α.Ε. /Γρ.Δ/68/7.1.2011 (ΔΕΣΜΗΕ 210/10.01.2011).

13. Την επιστολή ΔΕΣΜΗΕ 1930/04.02.2011 προς τη ΔΕΗ ΑΕ.

14. Το έγγραφο ΔΕΗ Α.Ε./Γρ.Δ/1452/8.4.2011 (ΔΕΣΜΗΕ 5863/11.042011). Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, το ερώτημα που τίθεται με το υπ” αρ. 1-137645/11-05-2011 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ αφορά σε εκχώρηση της αρμοδιότητάς του για την υπογραφή των συμβάσεων πώλησης από φωτοβολταϊικούς σταθμούς που συνδέονται στη XT και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών, στους Διευθυντές των περιοχών της ΔΕΗ ΑΕ.

Επειδή, το τεθέν από το ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ ερώτημα αφορά σε εμπορικής φύσεως συμφωνία ανάμεσα στη ΔΕΗ ΑΕ και το ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και, συνεπώς, πρέπει να εξεταστεί από τη ΡΑΕ ως προς τη συμβατότητά του με τις ρυθμίσεις της 3ης Ενεργειακής Δέσμης, και ιδίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των περιπτώσεων (δ) και (ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 37 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Επειδή, παρότι δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στην ελληνική έννομη τάξη η 3η Ενεργειακή”] Δέσμη, σύμφωνα με πάγια αρχή του κοινοτικού δικαίου, στην περίοδο ενσωμάτωσης του κοινοτικού δικαίου, δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο μέτρα που αντίκεινται στο υπό ενσωμάτωση δίκαιο.

Κατά τούτο, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, τυχόν οικονομικής ή εμπορικής φύσεως συμφωνία ανάμεσα στην κάθετα ολοκληρωμένη μητρική επιχείρηση ΔΕΗ ΑΕ και τη θυγατρική αυτής ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, ως διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, θα πρέπει να λαμβάνει την προηγούμενη έγκριση του Ρυθμιστή.

Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του καταστατικού του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ (π.δ. 328/2000, ΦΕΚ Α’268/12.12.2000) ορίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με ειδικές συμβάσεις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, περιλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων διαχείρισης, διοίκησης και διεύθυνσης, για συγκεκριμένες υποθέσεις σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα ασκούν τις αρμοδιότητες και θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα προσδιορίζονται εκάστοτε στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρόκειται δηλαδή για εκχώρηση αρμοδιότητας «διοικητικής – διαχειριστικής» φύσεως και ουχί συμβατικής φύσεως. Επειδή κατά τα ανωτέρω, εν προκειμένω θα μπορούσε να παρασχεθεί προς αρμόδια πρόσωπα της ΔΕΗ ΑΕ, ως διαχειριστή του δικτύου, η «διοικητικής-διαδικαστικης» φύσεως εξουσιοδότηση προς υπογραφή συμβάσεων πώληση από φωτοβολταϊικούς σταθμούς που συνδέονται στη XT.

Πλην όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να εκχωρηθούν τα εκ των ως άνω συμβάσεων απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, καθώς ο μόνος συμβατικά υπεύθυνος έναντι των αντισυμβαλλομένων πωλητών παραμένει ο ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ.

Εγκρίνει την από μέρους του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ παροχή εξουσιοδότησης προς τη ΔΕΗ ΑΕ, ως Διαχειριστή του Δικτύου, για την υπογραφή συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3851/2010 και της Υπουργικής Απόφασης Α.Υ./Φ1/οικ. 17149/30-08-2010, υπό την προϋπόθεση ότι κάτω από την υπογραφή του εξουσιοδοτούμενου προς τούτο προσώπου θα αναγράφεται, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, ο όρος ότι; «Επισημαίνεται ότι έναντι του συμβαλλομένου πωλητή, μόνος συμβατικά υπεύθυνος παραμένει ο ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ».

Πηγή paseges.gr

econews

Σχόλια