WWF: απάντηση στο ΚΚΕ για συνεργασία με Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε σχέση με την κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία κατέθεσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ.κ. Θανάσης Παφίλης, Γιάννης Γκιόκας και Διαμάντω Μανωλάκου στις 26/5/2011, και για την πληρέστερη ενημέρωση των ιδίων και των υπόλοιπων μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς παραθέτει τα ακόλουθα στοιχεία.

1.Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας και WWF Ελλάς είναι εδώ και καιρό αναρτημένο στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς, εδώ. Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να το αναζητήσει.

2.Όπως ρητά αναφέρεται στο Πρωτόκολλο, η συνεργασία δεν έχει οικονομικό αντικείμενο. Στόχος του WWF Ελλάς είναι η συνεισφορά στην προσπάθεια του Οργανισμού Αθήνας για μια πρώτη αποτίμηση του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης, δεδομένου μάλιστα ότι ο Οργανισμός αδυνατούσε να απασχολήσει δικά του στελέχη για τον σκοπό αυτόν.

3.Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης του WWF Ελλάς ανέλαβε τη δημιουργία και παράδοση στον Οργανισμό Αθήνας βάσης δεδομένων με τις αποφάσεις κατεδάφισης παρανόμων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις της Αττικής. Η συγκεκριμένη εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος χαρτογράφησης των καλύψεων γης ανά την επικράτεια, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με πολύτιμη οικονομική ενίσχυση από τους χιλιάδες υποστηρικτές της οργάνωσης, καθώς και από τα κοινωφελή ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη. Τα πρώτα επεξεργασμένα δεδομένα του προγράμματος αυτού έχουν ήδη αναρτηθεί και είναι ελεύθερα προσβάσιμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας:www.oikoskopio.gr

4.Το επιστημονικό έργο του WWF Ελλάς είναι άμεσα προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω της συνεχώς ενημερωμένης ιστοσελίδας www.wwf.gr

5.To WWF Ελλάς συμμετέχει ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος και πάντοτε χωρίς καμία αμοιβή, στα διοικητικά συμβούλια των εξής συλλογικών οργάνων:

*Επιτροπή ΦΥΣΗ (τακτικό μέλος, εκπροσωπώντας 10 περιβαλλοντικές ΜΚΟ)

*Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (μαζί με την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, συνεκπροσωπώντας και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης)

*Φορέας Διαχείρισης  Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (μαζί με τον Αρχέλωνα, συνεκπροσωπώντας και τη MOm)

*Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (μαζί με την Καλλιστώ, συνεκπροσωπώντας τον Αρκτούρο, την Πίνδος Περιβαλλοντική και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης)

*Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (εκπροσωπώντας και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)

*Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (συνεκπροσωπώντας την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης)

*Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αναπληρωματικό μέλος, εκπροσωπώντας 10 περιβαλλοντικές ΜΚΟ)

*Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

*Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία»

*Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας – Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

*Η Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οργάνωσης, συμμετέχει ως πρόσωπο στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας. Για τον λόγο αυτόν, στο σχετικό ΦΕΚ δεν αναφέρεται ως εκπρόσωπος του WWF Ελλάς, όπως συμβαίνει με άλλα μέλη του ίδιου συλλογικού οργάνου που ορίζονται ως εκπρόσωποι φορέων.  Έχει δε εγγράφως παραιτηθεί του δικαιώματός της για αμοιβή. Δείτε εδώ τη σχετική επιστολή της προς την Υπουργό ΠΕΚΑ, με ημερομηνία 28.12.2009.

6.Το WWF Ελλάς υποβάλλει ετήσιους προϋπολογισμούς και ισολογισμούς προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ υποβάλλεται σε ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιοποιούνται από την ιστοσελίδα της οργάνωσης. Επισημαίνουμε πως σύμφωνα με το άρθ. 18 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α”), το WWF Ελλάς έχει διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια.

Πάγια θέση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς είναι πως η παράνομη δόμηση που αποτελεί μεγάλη πληγή για τον ελληνικό φυσικό χώρο πρέπει να ελέγχεται αποτελεσματικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Επίσης πάγια θέση της οργάνωσής μας είναι πως η επιστημονική γνώση και η εμπειρία που παράγεται από τη δουλειά των συνεργατών μας αποτελεί κοινό αγαθό, διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα.

Ειδικά στη σημερινή κρίσιμη οικονομική συγκυρία, το WWF Ελλάς θεωρεί καθήκον του να στηρίξει με κάθε τρόπο τη δουλειά των περιβαλλοντικά αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, ώστε να συνεχίσουν κατά το δυνατόν απρόσκοπτα το εξαιρετικής σημασίας έργο τους για την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

econews

Σχόλια