Φωτοβολταϊκά-ΑΠΕ: τι ζητά η ΡΑΕ από ΔΕΗ για τις αιτήσεις σύνδεσης

0
67

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μεγαλύτερη διαφάνεια ζητά η ΡΑΕ από τη ΔΕΗ στο ζήτημα της ενημέρωσης των επενδυτών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μετά το πέρας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η ΡΑΕ ζητά την κατάρτιση και δημοσιοποίηση Οδηγού για τη σύνδεση και τη λειτουργία σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για τις διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ και τα διαφορετικά επίπεδα τάσης.

Η ΡΑΕ καλεί τη ΔΕΗ να αναρτήσει στον ιστότοπό της αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία, τις λεπτομέρειες υπολογισμού των χρεώσεων και τις εφαρμοζόμενες τιμές μονάδας, ανά κατηγορία εγκαταστάσεων ή τύπου σύνδεσης με διάκριση.

Όσον αφορά στη διαδικασία κατάθεσης του φακέλου της αίτησης σύνδεσης και τη διαφάνεια σχετικά με τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων σύνδεσης η ΡΑΕ αποφαίνεται πως είναι απαραίτητη η λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται από τη ΔΕΗ με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο προκύπτει η σειρά προτεραιότητας, και η ανάρτησή της περιγραφής αυτής στην ιστοσελίδα της.

Επίσης, η ΡΑΕ ζητά την ενημέρωση από τη ΔΕΗ ΑΕ για τις αιτήσεις που υποβάλλονται, με κατάλληλη κατηγοριοποίηση (αρμόδια διοικητική μονάδα, γεωγραφική περιοχή, θέση, τεχνολογία, κοκ), και σε χρόνο, κατά το δυνατό πλησιέστερο στον πραγματικό, για την εξέλιξη των αιτήσεων που υποβάλλονται, με κατάλληλη ανάλυση (αρμόδια διοικητική μονάδα, γεωγραφική περιοχή, θέση, τεχνολογία, κοκ), και σε χρόνο, κατά το δυνατό πλησιέστερο στον πραγματικό, καθώς και επαρκή τεκμηρίωση στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν τηρείται η σειρά προτεραιότητας επεξεργασίας της αίτησης (π.χ. σε περιπτώσεις μη διαθέσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο).

Τέλος όσον αφορά στο κόστος Σύνδεσης η ΡΑΕ κρίνει πως είναι απαραίτητο να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση του προϋπολογιστικού κόστους σύνδεσης, αλλά και η παροχή πληροφόρησης για τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης.

econews, PAE

Σχόλια