Βιοποικιλότητα: συνεργασία με τους αγρότες για την προστασία της

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Οι στόχοι της νέας στρατηγικής για την προστασία της βιοποικιλότητας, που ανακοίνωσε η ΕΕ, μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε συνεργασία με τους αγρότες, τόνισαν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca.

Σύμφωνα με τις δύο οργανώσεις ο αγροτικός τομέας της Ε.Ε. έχει την μοναδική ικανότητα να συμβάλλει θετικά στην προστασία της βιοποικιλότητας, ταυτόχρονα με την κοινωνική προσφορά της παραγωγής τροφίμων.

Ως εκ τούτου απαιτούνται λύσεις που θα οδηγούν στην «πράσινη ανάπτυξη, επιτρέποντας στους αγρότες να αναστείλουν την απώλεια της βιοποικιλότητας ταυτόχρονα με την βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.

Ο ΓΓ των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, τόνισε ότι «Οι αγρότες μαζί με τους δασοκόμους διαδραματίζουν ρόλο «κλειδί» στη διατήρηση των τοπίων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αποφυγή της εγκατάλειψη της γης και, επομένως, συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και παρέχουν υπηρεσίες στο οικοσύστημα.

Είναι πρόθυμοι να ενσωματώσουν φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές στις καθημερινές τους δραστηριότητες, ενώ θετικά αποτελέσματα έχουν ήδη επιτευχθεί μέσω των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και της προστασίας της βιοποικιλότητας σε εθελοντική βάση.

Για παράδειγμα, σε περιοχές όπου έρχονται σε επαφή δασικές και γεωργικές εκτάσεις και όπου το δυναμικό για τη βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα υψηλό, οι συνεταιριστικές προσεγγίσεις έχουν αποδειχθεί επιτυχείς».

Αλλά καθώς η αγορά δεν επιβραβεύει τις προσπάθειες των αγροτών για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, χρειάζεται χρηματοδοτική στήριξη ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να προχωρήσουν με τρόπο θετικό για τη βιοποικιλότητα χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους, την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιπλέον, η επαγγελματική κατάρτιση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για να παράσχουν στους αγρότες τις απαραίτητες δεξιότητες.

Και συνέχισε «Καινοτόμες προσεγγίσεις που θα επιτρέπουν στον παραγωγικό τομέα της γεωργίας να διατηρηθεί ενώ ταυτόχρονα θα παρέχουν περιβαλλοντικά οφέλη είναι ύψιστης σημασίας για το μέλλον, ενόψει της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων και των ανταγωνιστικών απαιτήσεων για γη.

Οι αγρότες έχουν πλήρη επίγνωση της ευθύνης τους για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας των ζώων και των φυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, καθώς αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της βιοποικιλότητας και συμβάλουν στη διατήρηση των πολύτιμων βιοτόπων.

Η διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ποικιλιών δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί για την γεωργική παραγωγή και θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Η γεωργία και η διαχείριση των δασών πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις για βιοενέργεια και βιοϋλικά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα».

 

Πηγή paseges.gr

 

econews

Σχόλια