ΔΕΗ: βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τιμολογίων Μέσης Τάσης

0
1246

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ, τίθεται ανώτατο όριο για την χρέωση ισχύος που εφαρμόζεται στα τιμολόγια ρυθμιστικού ελέγχου της ΔΕΗ A.E. για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες Μέσης Τάσης.

Το όριο καθορίζεται για κατώτατη τιμή του Συντελεστή Χρησιμοποίησης ίση με 25%. Για Συντελεστή Χρησιμοποίησης μικρότερο του 25%, η χρέωση ισχύος παραμένει σταθερή.

Τα τιμολόγια ρυθμιστικού ελέγχου της ΔΕΗ A.E. για το 2011 καθορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.28241 (ΦΕΚ Β΄2031/29.12.2010).

Τα τιμολόγια που εφαρμόζονται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες Μέσης Τάσης περιλαμβάνουν σταθερή μοναδιαία χρέωση ενέργειας (€ ανά MWh καταναλισκόμενης ενέργειας) και χρέωση ισχύος (€ ανά kW) η οποία μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα του Συντελεστή Χρησιμοποίησης, ο οποίος ουσιαστικά εκφράζει το πόσο χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τους οι πελάτες αυτοί.

Όσο λιγότερο λειτουργεί η εγκατάσταση (δηλ. όσο μικρότερος είναι ο Συντελεστής Χρησιμοποίησης), τόσο, εν γένει, η λειτουργία περιορίζεται στις ώρες υψηλού φορτίου του συστήματος (κατά τη διάρκεια της ημέρας) με συνέπεια η τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια να πραγματοποιείται με μεγαλύτερο, αναλογικά, κόστος, και επομένως να επιβάλλεται αυξημένη χρέωση.

Στο πλαίσιο του καθορισμού των τιμολογίων ρυθμιστικού ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. για το 2011 με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, εκτιμήθηκαν το μέσο επιτρεπόμενο έσοδο και η μέση μεταβολή (αύξηση ή μείωση) ανά κατηγορία πελατών συγκριτικά με τα τιμολόγια που εφαρμόστηκαν το 2010.

Κατά την εφαρμογή των τιμολογίων αυτών σε εγκαταστάσεις με χαμηλό Συντελεστή Χρησιμοποίησης, ενδεχομένως μειωμένο συγκριτικά με την αντίστοιχη λειτουργία τους τα προηγούμενα έτη λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, παρατηρήθηκαν μέσες χρεώσεις και σχετικές αυξήσεις οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από εκείνες που είχαν εκτιμηθεί για τα τιμολόγια ρυθμιστικού ελέγχου.

Επειδή οι χρεώσεις που προκύπτουν είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με την κοστολογική επιβάρυνση που προκαλούν οι εν λόγω εγκαταστάσεις, και το ύψος των αυξήσεων είναι πέρα από τα όρια που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των τιμολογίων, και επειδή κρίνεται σκόπιμο υπό τις παρούσες συνθήκες να διευκολύνεται η λειτουργία βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις εργασίας, το ΥΠΕΚΑ προχωρά, μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, στην θέσπιση ελάχιστης τιμής για το συντελεστή χρησιμοποίησης στο 25%, ώστε να περιορίζεται η επίπτωση του συντελεστή αυτού κατά τον υπολογισμό των χρεώσεων ισχύος της ΔΕΗ Α.Ε. προς τους πελάτες της στη Μέση Τάση. Η απόφαση θα ισχύει για τα τιμολόγια που εκδίδονται μετά την 01.06.2011.

econews

Σχόλια