Ημιυπαίθριοι: παράταση για την καταβολή της α΄ δόσης

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Παράταση για την καταβολή της α΄δόσης του προστίμου που αφορά την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων δίδεται σε όσους πολίτες δεν έχουν λάβει από τις Πολεοδομίες το απαραίτητο χαρτί, όπως αναφέρει δημοσίευμα στο «Βήμα».

Σύμφωνα με έγγραφο που εστάλη την Τετάρτη  από το ΥΠΕΚΑ στα πολεοδομικά γραφεία, εξαιτίας πλήθους των αιτήσεων οι υπηρεσίες δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο όλων των φακέλων και να υπολογίσουν το αναλογούν πρόστιμο, με αποτέλεσμα ορισμένοι πολίτες να μην έχουν λάβει το αναγκαίο έγγραφο και να μην μπορούν να καταβάλλουν στις τράπεζες την α΄ δόση έως τις 28 Απριλίου  που λήγει η προθεσμία για την καταβολή της.

Οι προϊστάμενοι των πολεοδομικών υπηρεσιών καλούνται να παρατείνουν τη σχετική προθεσμία με αιτιολογημένη πράξη τους, η οποία πρέπει να εκδοθεί το αργότερο μέχρι τις 10 Μαΐου.

Έτσι,  η κάθε υπηρεσία με εισήγηση της θα καταγράψει τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν και θα προτείνει τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του ελέγχου και του υπολογισμού του ειδικού προστίμου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

Μετά τον έλεγχο και τον υπολογισμό των προστίμων, η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός προθεσμίας 15 ημερών.

Διευκρινίσεις από το ΥΠΕΚΑ:

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου 3843/10

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος απεστάλη έγγραφο με γραπτές διευκρινίσεις προς τις Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Επικράτειας, που αφορούν στις περιπτώσεις εκείνες που οι Πολεοδομίες δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο φακέλων και να υπολογίσουν το αναλογούν πρόστιμο (για δηλωθέντες ημιυπαίθριους), με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν λάβει το αναγκαίο έγγραφο για την καταβολή της πρώτης δόσης του προστίμου στις 28 Απριλίου (οπότε και λήγει η προθεσμία, βάση του νόμου για την καταβολή της δόσης).

Οι διευκρινήσεις αυτές αφορούν μόνο την κατηγορία αυτή των πολιτών που δεν έχουν λάβει από τις Πολεοδομίες το απαραίτητο έγγραφο για την καταβολή της πρώτης δόσης του προστίμου και δεν αφορά τους πολίτες οι οποίοι το έχουν κανονικά λάβει.

Από επικοινωνία με τις πολεοδομικές υπηρεσίες διαπιστώθηκε ότι μερικές από αυτές αδυνατούν, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, να ολοκληρώσουν τον έλεγχο της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών για αιτήσεις που κατατέθηκαν προ της 1/1/2011. Αυτό οφείλεται στο πλήθος των αιτήσεων που απεστάλησαν ταχυδρομικώς και στην έλλειψη προσωπικού μετά τις ανακατατάξεις λόγω της ισχύος του ν.3852/2010. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι αιτούντες να μην έχουν ενημερωθεί ακόμη για το ποσό της ειδικής εισφοράς, ενώ λήγει η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3843/10, σε συνέχεια της Εγκυκλίου 5/10 (άρθρο 5 παράγραφος 4), οι προϊστάμενοι των πολεοδομικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν θέμα τήρησης των προθεσμιών για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν προ της 1/1/2011, καλούνται να παρατείνουν τη σχετική προθεσμία με αιτιολογημένη πράξη τους. Η πράξη αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως 10/5/2011.

Η πολεοδομική υπηρεσία με εισήγησή της καταγράφει τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν και προτείνει τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του ελέγχου και του υπολογισμού του ειδικού προστίμου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω πράξης.

Μετά την ανωτέρω παράταση της προθεσμίας η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της.

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα όλες τις πολεοδομικές υπηρεσίες της χωρικής σας αρμοδιότητας (άρθρο 280 ν. 3852/2010) προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα.

 

 

econews

Σχόλια