ΔΕΗ: πρόβλημα νομιμότητας των καταβολών προς τη ΓΕΝΟΠ – "Στοπ" στην επιχορήγηση βάζει η Μπιρμπίλη

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Παραδόθηκε, σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2011, στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, η έκθεση Επιθεώρησης και Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή, που αφορά στις διαχρονικές καταβολές της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς τη ΓΕΝ.Ο.Π/Δ.Ε.Η. –Κ.Η.Ε και τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η – Κ.Η.Ε.

Η έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είχε ξεκινήσει μετά από αίτημα της Υπουργού ΠΕΚΑ, ώστε να διευκρινιστεί το σύννομο των ενεργειών της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Σύμφωνα με το πόρισμα προκύπτουν νομικά θέματα για τις καταβολές αυτές. Από την πλευρά του ο  κ. Ρακιντζής ενημέρωσε την Υπουργό ΠΕΚΑ ότι θα διαβιβάσει το πόρισμα και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Με επιστολή της η Υπουργός ενημέρωσε την Διοίκηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου, ζητώντας παράλληλα να μην γίνει καμία περαιτέρω καταβολή μέχρι την τελική διευθέτηση του θέματος. Επιπροσθέτως, το ΥΠΕΚΑ δίνει το πόρισμα στη δημοσιότητα.

Αναλυτικότερα, το πόρισμα του κ. Ρακιντζή αναφέρει τα εξής:

«Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, από το 1990 και εντεύθεν η Δ.Ε.Η. ενισχύει τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. με σημαντικά ποσά, στο πλαίσιο ρητρών των υπογραφεισών Ε.Σ.Σ.Ε. και των Αποφάσεων 245/21.12.2004 και 8/4.1.2005 του Δ.Σ. της Εταιρείας (μνημονεύονται ιδιαίτερα στις επόμενες παραγράφους).

Τα ποσά αυτά, κατά το ελεγχόμενο διάστημα 1999 έως 2010, ανέρχονται αθροιστικά σε 14.188.036,86 €.

Οι πάσης φύσεως ενισχύσεις/επιχορηγήσεις της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. από τη Δ.Ε.Η., είτε αυτές έχουν προβλεφθεί σε Ε.Σ.Σ.Ε., είτε διενεργούνται με Αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας ή Οργάνων της Διοίκησης, προσκρούουν ευθέως, κατά την άποψή μας, στη διάταξη του άρθρου 5 παράγρ. 4 του ν. 1264/1982, η οποία απαγορεύει την ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες, επιτρέπει δε, κατ΄ εξαίρεση παροχές μόνο σε πρωτοβάθμια σωματεία και για κοινωφελείς σκοπούς.

Επομένως, εκτιμούμε ότι οι σχετικές προβλέψεις στις υπογραφείσες Ε.Σ.Σ.Ε. καθίστανται άκυρες και μη εφαρμοστέες, οι δε σχετικές Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης της Δ.Ε.Η. είναι παράνομες.

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του νόμου 1264/1982 «για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», τα άρθρα 5 και 6 αυτού είναι αφιερωμένα στην οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 5 ο νομοθέτης φανερώνει τις πραγματικές και γνήσιες διαθέσεις του για τη θεμελίωση ελεύθερου, ακηδεμόνευτου και ανεξάρτητου συνδικαλισμού, ιδιαίτερα δε μέσω της οικονομικής του αυτοτέλειας και αυτοδυναμίας.

Τούτο επιτυγχάνεται θετικά, με την αναφορά των πόρων οι οποίοι νόμιμα μπορεί να αποτελούν χρηματοδότηση ενός σωματείου, αρνητικά με την απαγόρευση να δέχονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ενισχύσεις από εργοδότες ή άλλους εξωγενείς φορείς.

Η γραμματική ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 3, κατά την άποψή μας, μάλλον συντείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του νόμου (ratio) υπό την έννοια ότι εμποδίζει την συγκέντρωση οικονομικής‐διαχειριστικής δύναμης και επιρροής σε μια Ομοσπονδία και τηρείται η κατανομή των πόρων στα Α΄θμια σωματεία, σύμφωνα με την αρχή της ισομέρειας, αναλόγως της δύναμης εκάστου, όπως ο ίδιος ο νόμος προβλέπει, σε αντίθεση με τις ερμηνείες που δόθηκαν από την Επιχείρηση για το επιτρεπτό της οικονομικής ενίσχυσης των Β΄θμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Περαιτέρω, όσον αφορά το διαχειριστικό σκέλος των ενισχύσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι η Δ.Ε.Η., εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 10/2005 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν προβαίνει σε ουσιαστικό έλεγχο των δαπανών που καλύπτει.

Η επιλογή των προμηθευτών και η διενέργεια των σχετικών προμηθειών διενεργείται από τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., η οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών πόρων.

Η εταιρεία αρκείται σε έλεγχο τυπικής νομιμότητας των παραστατικών που της προσκομίζει η ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. (δηλαδή ότι οι δαπάνες εμπίπτουν στην προβλεπόμενη θεματολογία, ότι βρίσκονται εντός των ορίων του προϋπολογισμού που προβλέπεται από τις Ε.Σ.Σ.Ε. και τις αποφάσεις Δ.Σ. και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα παραστατικά είναι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία).

Από τον έλεγχο παραστατικών των δαπανών των ετών 2008 έως και 2010 που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα υποβληθέντα τιμολόγια αναφέρονται σε κάλυψη κινητοποιήσεων ή νομικών υπηρεσιών, πιθανώς στρεφομένων κατά της Εταιρείας.

Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις, όπου τα υποβληθέντα τιμολόγια αναφέρονται σε δαπάνες πολυτελών ταξιδίων, δώρων κ.λ.π. ή σε χρήση υπηρεσιών από μη δικαιούχους (π.χ. στάθμευση αυτοκινήτων από τρίτους).

Στις πλείστες των περιπτώσεων, δεν αναγράφονταν επί των παραστατικών ο σκοπός (του ταξιδίου, του γεύματος κ.λ.π.) ούτε τα ονόματα των συμμετεχόντων, ώστε να καθίσταται εφικτός ο ουσιαστικός έλεγχος της δαπάνης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να υπήρξε κατ΄ αρχάς αντίρρηση έγκρισης της δαπάνης από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Εταιρείας, αντίρρηση, όμως, που κάμφθηκε στη συνέχεια, με επακόλουθο την πληρωμή της δαπάνης.

2. Το έτος 2004, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. ενέκρινε με την 245/21.12.2004 Απόφασή του, ως έκτακτη παροχή, πέρα και πάνω από τις προβλέψεις των Ε.Σ.Σ.Ε., την καταβολή στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. του ποσού των 2.500.000,00€ για το 2005 και 2.500.000,00€ για το 2006, για προγράμματα Κοινωνικού και Αγροτικού Τουρισμού, στα οποία θα συμμετείχε το προσωπικό της Επιχείρησης, ως επιβράβευση των εργαζομένων της Εταιρείας για τη συνεισφορά τους στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Η διαδικασία υλοποίησης της παροχής αυτής, μέσω της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐ Κ.Η.Ε., με δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) που εκδόθηκαν στο όνομα της Ομοσπονδίας, παραπέμπει, ανεξαρτήτως του τελικού σκοπού, σε οικονομική παροχή προς τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., η οποία, όπως προαναφέρθηκε, αντιβαίνει, κατά την άποψή μας, στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1264/1982.

3. Με την 8/4.1.2005 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. εγκρίθηκε, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1264/82, όπως εκτιμούμε, αλλά και καθ΄ υπέρβαση και αυτών των προβλέψεων των Ε.Σ.Σ.Ε., η χορήγηση στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. από την Επιχείρηση εφεξής ποσού έως 0,2‰ της ετήσιας τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού της, για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν τις μετακινήσεις μελών της στο εξωτερικό, για την ανάπτυξη των σχέσεων των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. με τους συναδέλφους τους των χωρών της Ε.Ε. και τη συμμετοχή των μελών της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα ομοειδών Οργανώσεων.

Για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, ωστόσο, είχε θεσμοθετηθεί κονδύλιο με την Ε.Σ.Σ.Ε. 94, το οποίο προσδιορίστηκε με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2004 σε ποσό έως 0,7‰ της ετήσιας τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας και με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 η διαχείρισή του περιήλθε στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.

Τοιουτοτρόπως, από το 2005 και εφεξής, οι εν λόγω δαπάνες της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. καλύπτονται από δύο κατευθύνσεις, τα κονδύλια, δε, που χορηγούνται ανέρχονται αθροιστικά σε 0,2+0,7=0,9‰ της ετήσιας τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας.

4. Η Δ.Ε.Η., με την Απόφαση Αρ.ΓΔΝΣ:5203/6‐11‐08 του Διευθύνοντος Συμβούλου της, χρηματοδότησε τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. το Νοέμβριο του 2008 με το ποσό των 300.000 €, για τη σύνταξη μελέτης επί της εταιρικής δομής της Επιχείρησης.

Πόρισμα της μελέτης αυτής, ουδέποτε παραδόθηκε στη Δ.Ε.Η. από τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., χωρίς, ωστόσο, να επιστραφεί το σχετικό κονδύλι στην Εταιρεία.

Για την απορρόφηση του κονδυλίου αυτού από τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., πέραν του ότι αυτή αποτελεί ευθεία ενίσχυση Β΄θμιου Σωματείου, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1264/82, όπως εκτιμούμε, τίθεται και το ζήτημα της μη άσκησης ελέγχου από την Επιχείρηση, για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της δαπάνης και, παρά ταύτα, δεν αναζητήθηκε το παραπάνω ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

5. Από το 2006 και μετά, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων κατευθύνεται προς τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., στο πλαίσιο προβλέψεων της Ε.Σ.Σ.Ε. του 2006. Τα ποσά αυτά, κατά το διάστημα 2006 έως 2010, ανέρχονται αθροιστικά σε 11.279.531,04 €.

Η εκτίμηση του κλιμακίου είναι ότι ο παραπάνω οργανισμός αποτελεί ένα νομικό κατασκεύασμα, η αυτοτέλεια του οποίου επιτρέπει την απευθείας χρηματοδότησή του από την Επιχείρηση, καταστρατηγώντας την απαγορευτική διάταξη του ν.1264/82, ο οποίος αναφέρεται σε παροχές προς συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τούτο ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ο Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐ Κ.Η.Ε. συστήθηκε από την ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. και διοικείται αποκλειστικά από αυτήν, επιδιώκοντας δράσεις που επικαλύπτονται με την εν γένει δραστηριότητα της τελευταίας. Ειδικότερα, φαίνεται ότι, τουλάχιστον οι επιχορηγήσεις του κεφαλαίου Β΄, παρ.3 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2004, όπως μεταφέρθηκαν στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 (0,7‰ της ετήσιας μισθοδοσίας του προσωπικού), αποτελούν ευθεία ενίσχυση της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1264/82.

Περαιτέρω, όσον αφορά το διαχειριστικό σκέλος των ενισχύσεων αυτών, διαπιστώθηκε, ομοίως, ότι η επιλογή των προμηθευτών και η διενέργεια των σχετικών προμηθειών διενεργείται από τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών πόρων, καθώς επίσης ότι δεν υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση της δαπάνης, δηλαδή ανάλυση των συμμετεχόντων, του σκοπού κλπ.

Η Δ.Ε.Η., εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στην 173/2006 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν προβαίνει σε ουσιαστικό έλεγχο των δαπανών που καλύπτει, αρκείται δηλαδή σε έλεγχο τυπικής νομιμότητας των παραστατικών που της προσκομίζει ο Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. (δηλαδή ότι οι δαπάνες εμπίπτουν στην προβλεπόμενη θεματολογία, ότι βρίσκονται εντός των ορίων του προϋπολογισμού που προβλέπεται από τις Ε.Σ.Σ.Ε. και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα παραστατικά είναι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία).

Από τον έλεγχο των παραστατικών των δαπανών των ετών 2008 έως και 2010 που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις καταστρατήγηση και αυτών των προβλέψεων των Ε.Σ.Σ.Ε., καθόσον υποβλήθηκαν για πληρωμή από τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. και εξοφλήθηκαν από τη Δ.Ε.Η. δαπάνες που δεν συνάδουν με τις εν λόγω προβλέψεις (π.χ. έξοδα φιλοξενίας ατόμων από χώρες εκτός ΕΕ).

Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, φαίνεται να υπήρξε κατ΄αρχάς αντίρρηση έγκρισης της δαπάνης από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Εταιρείας, αντίρρηση, όμως, που κάμφθηκε στη συνέχεια, με επακόλουθο την πληρωμή της δαπάνης.

Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, τα υποβληθέντα τιμολόγια αναφέρονται σε δαπάνες που παραπέμπουν σε πολυτελή ταξίδια, ακριβά γεύματα, δώρα κ.λ.π., ή σε χρήση από μη δικαιούχους (π.χ. αγορά καυσίμων και στάθμευση αυτοκινήτων από τρίτους).

Στις πλείστες των περιπτώσεων δεν αναγράφονταν επί των παραστατικών ο σκοπός (του ταξιδίου, του γεύματος κ.λ.π.) ούτε τα ονόματα των συμμετεχόντων, ώστε να καταστεί εφικτός ο ουσιαστικός έλεγχος της δαπάνης.

Σε κάθε περίπτωση, τίθεται ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. για όλες τις ενισχύσεις του από τη Δ.Ε.Η., καθόσον αυτός δεν συνιστά συνδικαλιστική οργάνωση και, επομένως, η όποια, επιβεβλημένη μάλλον, ελεγκτική διαδικασία από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., επουδενί δύναται να εκληφθεί ως παρέμβαση ή περιορισμός της «συνδικαλιστικής ελευθερίας».

6. Η Δ.Ε.Η., επιπλέον, με ad hoc Αποφάσεις του Δ/ντος Συμβούλου της, χρηματοδοτεί μέσω της Δ.Ε.Σ.Ε. δράσεις δημοσίων σχέσεων, προβολής και επικοινωνίας, σε εκδηλώσεις της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. και Α΄βάθμιων Σωματείων Εργαζομένων της Εταιρείας. Τα ποσά που αφορούν τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. κατά το ελεγχόμενο διάστημα 1999 έως 2010, ανέρχονται αθροιστικά σε 1.342.815,15 €.

Παρά το ότι η Δ.Ε.Η. επικαλείται ως νομιμοποιητική βάση των δαπανών αυτών την Ε.Σ.Σ.Ε. 1995, κεφ. Β΄, παρ.6 (βάση, η οποία, κατά την άποψή μας, αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 4 του ν. 1264/82), ωστόσο, η ακολουθούμενη προς τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. διαδικασία δεν παραπέμπει στην εφαρμογή των προβλέψεων αυτών.

Συγκεκριμένα, η Δ.Ε.Η. θεωρεί τις δράσεις αυτές ως διαφημιστική προβολή της Εταιρείας και τις χρηματοδοτεί από τον οικείο κωδικό, χωρίς, ωστόσο, να έχει την πρωτοβουλία για την
πραγματοποίησή τους και να διασφαλίζει την αυτόνομη και διακριτή παρουσία της σε συνδιοργανούμενες με την ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. εκδηλώσεις.

Αντιθέτως, η ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. προβάλλει στη Δ.Ε.Η. το αίτημα χρηματοδότησης της εκδήλωσης, αναφέροντας το κόστος της δαπάνης και τον προμηθευτή/πάροχο των υπηρεσιών. Το αιτούμενο ποσόν καταβάλλεται από την Επιχείρηση απευθείας στον πάροχο της υπηρεσίας, χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση και διασφάλιση της αυτόνομης και διακριτής παρουσίας της.

Τα πιο πάνω φαίνεται να παραπέμπουν κατ’ ουσίαν σε ενίσχυση της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. και καταστρατηγούν, κατά την άποψή μας, τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 4 του ν. 1264/82.

Η ενίσχυση των Α΄βαθμίων σωματείων είναι επιτρεπτή, είτε για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με αυτόνομη, ωστόσο, και διακριτή την παρουσία της Εταιρείας, είτε για δραστηριότητες που εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς.

7. Η Δ.Ε.Η. παρακρατεί από τη μισθοδοσία των εργαζομένων της τις συνδρομές υπέρ των Α΄θμίων Σωματείων των οποίων αυτοί είναι μέλη και τις αποδίδει στα Σωματεία.

Για τους εργαζόμενους που είναι μέλη Α΄βαθμίων Σωματείων τα οποία υπάγονται στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., μέρος των συνδρομών αυτών, που αντιστοιχεί σε 0,53€ ανά εργαζόμενο, αποδίδεται από την Εταιρεία στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. [Αντίστοιχα, στη «ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» και «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ» αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί σε 0,29€ ανά εργαζόμενο‐μέλος Α΄βάθμιου Σωματείου που ανήκει σε αυτές].

Επίσης, μετά από κάθε υπογραφή νέας Ε.Σ.Σ.Ε., η Δ.Ε.Η. παρακρατεί και αποδίδει στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. εφάπαξ ποσό σε ποσοστό 4‰ επί του μισθού του επόμενου μήνα κάθε εργαζόμενου‐μέλους πρωτοβαθμίων σωματείων που ανήκουν στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.

Τα παρακρατηθέντα τοιουτοτρόπως από τους μισθωτούς και αποδοθέντα στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. ποσά κατά το ελεγχόμενο διάστημα 1999 έως 2010, ανέρχονται αθροιστικά σε 1.393.560,00€ + 2.789.687,16€ = 4.183.247,16€.

Από το συνδυασμό διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1, 12 παρ. 1, 22 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του Συντάγματος, αυτών του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως ισχύουν μετά τον ν. 1915/1990, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1876/1990, ερμηνευομένων υπό το πνεύμα του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγματος και της ερμηνευτικής του δηλώσεως, αλλά και σύμφωνα με την Απόφαση 798/2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας και την Απόφαση 4441/1999 του Εφετείου Αθηνών, συνάγεται ότι η παρακράτηση από τον μισθό των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. οιωνδήποτε συνδικαλιστικών εισφορών υπέρ της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. (και των λοιπών Ομοσπονδιών) και η απόδοσή τους απευθείας σε αυτές είναι αντισυνταγματική, παράνομη και καταχρηστική.

8. Η χορήγηση δανείου 500.000€ από τη Δ.Ε.Η. στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. τον
Σεπτέμβριο του 2010, εκφεύγει, κατά την άποψή μας, των σκοπών της εταιρείας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της (π.δ. 333/2000), δεν συνάδει με τον ρόλο Δ.Ε.Η., συνιστά έμμεσο τρόπο οικονομικής ενίσχυσης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης και, ως τοιαύτη, προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 5 παράγρ. 4 του ν. 1264/1982, ενώ δεν είναι διασφαλισμένη η αποπληρωμή του από τις ενισχύσεις που λαμβάνει η ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., καθόσον αυτές θεωρούνται παράνομες.

9. Για το χειρισμό στη φορολογία εισοδήματος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους της Δ.Ε.Η., εκκρεμεί επί δύο και πλέον έτη η ζητηθείσα από τα όργανα του φορολογικού ελέγχου θέση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Για το λόγο αυτό, απευθυνθήκαμε στον Υφυπουργό Οικονομικών, με αίτημα να δοθούν οδηγίες στην αρμόδια Υπηρεσία για άμεση απάντηση, η οποία, ωστόσο, δεν είχε περιέλθει ακόμη σε γνώση του Γ.Ε.Δ.Δ. ή της Δ.Ε.Η. μέχρι τη συγγραφή της παρούσας.

10. Το δημοσίευμα περί προσθέτων παροχών στα Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. τα οποία προέρχονται από το προσωπικό της Επιχείρησης δεν επαληθεύεται.

11. Τα δημοσιεύματα περί δωρεάς από τη Δ.Ε.Η. του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. δεν επαληθεύονται, καθόσον το κτήριο έχει παραχωρηθεί για χρήση και στεγάζονται σε αυτό η ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. και 11 εκ των 25 πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν σε αυτήν. Δεν υφίσταται, ωστόσο, παραχωρητήριο συμβόλαιο.

12. Επισημαίνεται, εν κατακλείδι, ότι η Δ.Ε.Η. αποτελεί μεν Ανώνυμη Εταιρεία, υπαγόμενη στις διατάξεις του ν. 2190/1920, διατηρεί, ωστόσο, δημόσιο χαρακτήρα, καθόσον κύριος μέτοχός της είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Το γεγονός αυτό επιβάλλει την τήρηση κανόνων δεοντολογίας και των γενικών αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υπευθυνότητας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων».

Την ίδια στιγμή η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗαπειλεί με κινητοποιήσεις διαρκείας μπροστά στο ενδεχόμενο αποκρατικοποίησης της Επιχείρησης.

econews

Σχόλια