Πρωτοβουλία Build-Up Skills: πρόσκληση για προτάσεις εθνικής στρατηγικής

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο κτηριακός τομέας αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα στους ενεργειακούς στόχους του 2020. Για το σκοπό αυτό απαιτείται, μεταξύ άλλων, αυξημένη προσπάθεια για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού του οικοδομικού κλάδου σε θέματα Εξοικονόμησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΞΕ και ΑΠΕ) στα κτήρια.

Η Πρωτοβουλία “BUILD UP Skills”, που ενεργοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη – ΙΕΕ ΙΙ», επικεντρώνει στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση τεχνιτών και άλλων εργατών του οικοδομικού κλάδου καθώς και εγκαταστατών συστημάτων σε θέματα ΕΞΕ και ΑΠΕ στα κτήρια.

Οι γενικοί στόχοι την πρωτοβουλίας είναι οι εξής:

– Εκκίνηση εθνικού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών

– Διερεύνηση και ποσοτικοποίηση αναγκών για εργατικό δυναμικό εξειδικευμένο σε θέματα ΕΞΕ & ΑΠΕ στον οικοδομικό κλάδο, σε κάθε Κράτος– Μέλος μέχρι το 2020

– Ανάπτυξη εθνικών οδικών χαρτών προσόντων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ενέργειας για το 2020.

– Υποστήριξη συγκεκριμένων σχημάτων ανάπτυξης επαγγελματικού περιγράμματος, στη βάση των οδικών χαρτών με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και προτεραιότητες

Σε πρώτη φάση, διατίθεται χρηματοδότηση για την ανάπτυξη εθνικής πλατφόρμας προσόντων και οδικού χάρτη για το 2020 για κάθε ΚΜ (8 εκ. € μέσω της πρόσκλησης 2011).

Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να ενεργοποιήσει τον εθνικό διάλογο μεταξύ όλων των σχετιζομένων φορέων, ο οποίος θα καταλήξει στην υιοθέτηση ενός οδικού χάρτη με συγκεκριμένες ανάγκες, στόχους, σχήματα πιστοποίησης κλπ. Αναμένεται μία δράση ανά χώρα, που θα διαρκέσει 18 μήνες.

Στη βάση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης, το Πρόγραμμα ΙΕΕ ΙΙ θα χρηματοδοτήσει, σε δεύτερη φάση, την εισαγωγή ή/και την αναβάθμιση υφιστάμενων σχημάτων επαγγελματικών περιγραμμάτων (στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 2012 και 2013).

Η ομάδα που θα υποβάλλει πρόταση για μια εθνική στρατηγική και έναν εθνικό οδικό χάρτη, θα πρέπει να περιλαμβάνει τεχνογνωσία σε θέματα δια βίου μάθησης, ενέργειας και επικοινωνίας, πάντα σε σχέση με το εργατικό δυναμικό του οικοδομικού κλάδου.

Τέτοιοι φορείς είναι, για παράδειγμα, οι θεσμικοί πάροχοι κατάρτισης και οι σχετικοί φορείς πιστοποίησης προσόντων, οι κύριοι εθνικοί φορείς σε θέματα ΕΞΕ και ΑΠΕ, οι κύριοι εκπρόσωποι των σχετικών βιομηχανικών κλάδων κλπ.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 15η Ιουνίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο κείμενο της Πρόσκλησης , καθώς και στις σχετικές Οδηγίες.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει κατά κανόνα μία πρόταση για κάθε Κράτος – Μέλος, καλούνται όσοι σκοπεύουν να υποβάλλουν σχετική πρόταση, να δηλώσουν την πρόθεσή τους έως τις 27 Απριλίου στο Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος ΙΕΕ (kotsakie@eka.ypeka.gr).

econews

Σχόλια