Διαχείριση απορριμμάτων στη Ζάκυνθο

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τοπικά δημοσιεύματα, αλλά και την πρόσφατη φημολογία στη Ζάκυνθο, σχετικά με τον υφιστάμενο αλλά και τον προγραμματιζόμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), οφείλει να διευκρινίσει τα κάτωθι:

Οι ενέργειες για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ζάκυνθο υλοποιούνται (με καθυστέρηση) σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) των Ιονίων Νήσων.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται με άμεση προτεραιότητα η χωροθέτηση νέου ΧΥΤ σε περιοχή εκτός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), όπου δεν προβλέπεται χρήση συμβατή με ΧΥΤ.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νέο χώρο διάθεσης βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Σημειώνεται ότι για τον προτεινόμενο χώρο έχει εγκριθεί (27 Μαρτίου 2008) από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) της τέως κρατικής Περιφέρειας (τώρα Αποκεντρωμένη Διοίκηση) θετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση-Αξιολόγηση.

Παράλληλα, για τον υφιστάμενο κορεσμένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ανανεώνονται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του ως προς το σκέλος της αποκατάστασης και μεταφροντίδας με προοπτική την βελτίωση των εγκαταστάσεων και την οριστική παύση λειτουργίας του. Υπολογίζεται ότι εντός 5-6 μηνών θα πάψει η λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤ και θα ξεκινήσει η αποκατάστασή του.

Η επισκευή και λειτουργία της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού στραγγισμάτων του υφιστάμενου ΧΥΤ είναι σε εξέλιξη με στόχο την επίλυση ενός εκ των μεγαλυτέρων προβλημάτων λειτουργίας του, τη διαρροή στραγγισμάτων, που ρυπαίνουν σημαντικά το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ο διαγωνισμός ανεύρεσης αναδόχου για τα έργα στήριξης του χώρου βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.

Για το ενδιάμεσο διάστημα που απαιτείται από την παύση λειτουργίας του υφιστάμενου χώρου και μέχρι την κατασκευή του νέου χώρου, ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων έχει εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, που περιλαμβάνει προσωρινή αποθήκευση, κομποστοποίηση κλπ.

Με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, του Δήμου Ζακύνθου και των αρμόδιων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας υλοποιούνται οι προαναφερόμενες δράσεις ώστε να οδηγήσουν στην ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού. Για την εφαρμογή συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύτηκε έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος) στην «Συνάντηση – Δέσμη» της 17ης Φεβρουαρίου 2011.

 

econews

Σχόλια