Παραπομπή της Ελλάδας για τα ύδατα

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα και δεν υπέβαλαν σχέδια διαχείρισης για τις λεκάνες απορροής των ποταμών τους.

Τα σχέδια αυτά είναι απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ σχετικά με την «καλή κατάσταση» των ευρωπαϊκών υδάτων μέχρι το 2015, και έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009.

Καθυστέρηση των σχεδίων θα μπορούσε να σημαίνει αδυναμία επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων. Μετά από σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλλον Επιτρόπου κ. Janez Potočnik, η Επιτροπή παραπέμπει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οδηγία 2000/60/EΚ αποτελεί καίριας σημασίας μέσο της Ευρώπης για την προστασία της ποιότητας των υδάτων της. Καθιερώνει πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής υδάτων, και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, το αργότερο εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Τα κράτη μέλη που διασχίζονται από διεθνείς ποταμούς οφείλουν να συνεργάζονται για την εκπόνηση ενιαίου διεθνούς σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής των ποταμών αυτών.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συμβουλεύονται τα δημόσια και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα εν λόγω σχέδια, καθώς και να δημοσιεύουν τα αντίγραφα των προτάσεων για ανάλογα σχέδια, προβλέποντας έξι μήνες για υποβολή γραπτών παρατηρήσεων. Λόγω αυτών των απαιτήσεων, όλες οι δημόσιες διαβουλεύσεις έπρεπε να είχαν ξεκινήσει το αργότερο τον Δεκέμβριο του 2008.

Μολονότι οι αντίστοιχες εργασίες έχουν ξεκινήσει στο Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, τα ως άνω τέσσερα κράτη μέλη δεν έχουν μέχρι τώρα εγκρίνει και δημοσιεύσει τα σχέδιά τους.

Ειδικότερα, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση και θα δημοσιεύει τα σχέδιά της έως τον Μάρτιο 2012.

Η καθυστέρηση υποβολής σχεδίων για τις λεκάνες απορροής θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της οδηγίας. Περαιτέρω καθυστερήσεις θα έχουν συνακόλουθες συνέπειες για τη συνολική εφαρμογή της οδηγίας, τη θέσπιση μέτρων και, κυρίως, τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος.

econews

Σχόλια