Χτίζοντας το μέλλον: πρόσκληση σε μηχανικούς από το ΚΑΠΕ

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διενέργεια ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον» καλεί πτυχιούχους μηχανικούς το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, «το «Χτίζοντας το Μέλλον» είναι ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ, που υλοποιείται από το ΚΑΠΕ και αποσκοπεί στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης- και των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων- των ελληνικών νοικοκυριών και των επαγγελματικών κτηρίων, την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας στον κατασκευαστικό τομέα και τη δημιουργία  νέων θέσεων εργασίας.

Το Πρόγραμμα είναι μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που εξασφαλίζει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και σημαντικές εκπτώσεις στους πολίτες που θα προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους, καθώς και πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το  «Χτίζοντας το Μέλλον»  στοχεύει σε 3.100.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτήρια (μονοκατοικίες, διαμερίσματα και επαγγελματικά κτήρια) και το προβλεπόμενο όφελος για τους πολίτες από την εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι 9 δισ. ευρώ. Ο ποιοτικός έλεγχος των κατασκευών, που θα αναληφθούν στα πλαίσια του έργου, για την διασφάλιση των πολιτών και την επίτευξη των στόχων της δράσης, θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλα ειδικευμένους και εξοπλισμένους μηχανικούς.

Το ΚΑΠΕ καλεί μηχανικούς που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο (από το αρμόδιο όργανο) ισότιμο τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και   τεκμηριωμένη επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε ενεργειακά θέματα του κτηριακού τομέα, τουλάχιστον τριών ετών, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη διενέργεια ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση alianou@cres.gr ή με φαξ στο 210660305.

Για περισσότερες πληροφορίες κα. Αγγελική Λιανού τηλ. 210 6603271″.

econews, KAΠΕ

Σχόλια