ΥΠΕΚΑ: ΚΥΑ για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας

0
14

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Με κύριο στόχο την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής η οποία θα στηρίζεται και στην ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008 «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη», το υπουργείο Περιβάλλοντος και τα υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προχώρησαν στην υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Στόχοι είναι:

1. Ο προσδιορισμός και καθορισμός των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος.

2. Η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα βάσει κοινών μεθόδων και κριτηρίων. Έτσι, προσδιορίζονται τα ανώτερα και κατώτερα όρια με βάση τα οποία γίνεται η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε ότι αφορά το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου, το όζον, τα σωματίδια (ΑΣ10), το μόλυβδο, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα, και στη συνέχεια η κατάταξη κάθε ζώνης και οικισμού ανάλογα με τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Επίσης, τίθενται για πρώτη φορά από το 2010 στόχοι και από το 2015 όρια για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, σε ότι αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5.

3. Η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και βελτιώσεων που προκύπτουν από τα εθνικά και κοινοτικά μέτρα.

4. Η εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κοινό. Ειδικότερα, το ΥΠΕΚΑ διαθέτει στο κοινό ετήσιες εκθέσεις για όλους τους ρύπους, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ενημέρωσης ή συναγερμού για το όζον εκδίδει σχετικές ανακοινώσεις για την προστασία του πληθυσμού.

Οι ετήσιες εκθέσεις μεταξύ άλλων παρουσιάζουν τις υπερβάσεις  των οριακών τιμών, των τιμών στόχων, των μακροπρόθεσμων στόχων, των ορίων ενημέρωσης και συναγερμού.

Οι εκθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω πληροφορίες και εκτιμήσεις για την προστασία των δασών καθώς και πληροφορίες για άλλους ρύπους όπως, μεταξύ άλλων, για επιλεγμένες πρόδρομες ουσίες του όζοντος που δεν αποτελούν αντικείμενο κανονιστικών ρυθμίσεων.

5. Η διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όπου αυτή είναι καλή, και η βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις μέσω εφαρμογής προγραμμάτων αντιρρύπανσης.

6. Η προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας με τα άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 

econews

Σχόλια