Βρυξέλλες: τι συζήτησαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.
 
Νωρίτερα το πρωί η Υπουργός παρέστη σε συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην οποία συμφώνησαν πως η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ασφάλεια του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, καθώς και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επικείμενες διαδικασίες διεθνούς διαπραγμάτευσης για την κλιματική αλλαγή στο Ντέρμπαν στη Ν. Αφρική.
 
Η κυρία Μπιρμπίλη τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να ξαναβρεί τον ηγετικό της ρόλο στο Ντέρμπαν και επεσήμανε ότι η μείωση κατά 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της Ευρώπης και θα της αποφέρει οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.    
  

Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος 14 Μαρτίου 2011- αποτελέσματα
 
Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, το οποίο ήταν το πρώτο επί Ουγγρικής Προεδρίας τελείωσε αργά χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες.
 
Το μέγεθος των διαδοχικών καταστροφών στην Ιαπωνία, από σεισμό και τσουνάμι αλλά και οι αστοχίες των πυρηνικών εγκαταστάσεων απασχόλησαν και το εν λόγω Συμβούλιο. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik ενημέρωσε για τις δράσεις που ανέλαβε η Ε. Επιτροπή με σκοπό τον συντονισμό των προσφορών των κρατών- μελών για την παροχή βοήθειας στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
 
Στην συνέχεια αναφέρονται τα πλέον σημαντικά θέματα :
 
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 
Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία μετά από  μακρά συζήτηση για μια πρόταση Οδηγίας που αφορά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η πρόταση, όπως διαμορφώθηκε, θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας κατά τη δεύτερη ανάγνωση στο πλαίσιο της συναπόφασης.
 
Η Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Τίνα Μπιρμπίλη υποστήριξε την ανάγκη για πιο φιλόδοξους στόχους σχετικά με την χωριστή συλλογή, την ανάκτηση, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση που εισάγει η πρόταση Οδηγίας, ενώ πρότεινε και τη συμπερίληψη των φωτοβολταϊκών στοιχείων, στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ως ένα πιθανώς σημαντικό μελλοντικό ρεύμα αποβλήτων, με το οποίο οι μέχρι σήμερα εθελοντικές πρωτοβουλίες του κλάδου θα αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
 
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)
 
Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις, σχετικά με πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής βάσει της οποίας θα επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν αποφάσεις για τον περιορισμό ή την απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτεια τους.
 
Η Ελληνίδα Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη η πρόταση να είναι νομικά σαφής και ασφαλής, ώστε να μην αντιβαίνει στις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ, ενώ ζήτησε την δέσμευση –από πλευράς Ευρωπ. Επιτροπής– για την πλήρη εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα σχετικά Συμπεράσματα Συμβουλίου 2008.
 
Τέλος, η κ. Μπιρμπίλη επεσήμανε ότι βάσει της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ που αφορά τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον αλλά και των επιστημονικών δεδομένων που έχουν σχέση με την υγεία και το περιβάλλον πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να αποφασίζουν τυχόν απαγορεύσεις στην επικράτεια τους.   
 
Κλιματική αλλαγή
 
Οι Υπουργοί ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με την συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή μετά την Διάσκεψη των Ην. Εθνών στο Κανκούν τον Δεκέμβριο του 2010 και πριν την επόμενη που θα διεξαχθεί στη Ν. Αφρική στο τέλος του χρόνου.
 
Στα συμπεράσματα, μεταξύ άλλων, αναγνωρίστηκε επίσημα η πρόθεση πολλών χωρών για τη μείωση των εκπομπών καθώς και η δέσμευση των αναπτυγμένων χωρών να διαθέσουν κεφάλαια για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.
 
Η Ελληνίδα Υπουργός χαιρέτησε την συμφωνία αναφέροντας ότι απώτερος στόχος παραμένει η επίτευξη ενός νομικά δεσμευτικού καθεστώτος για μετά το 2012 το οποίο μπορεί να ενσαρκωθεί σε μια δεύτερη δεσμευτική περίοδο στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο.
Η κ. Μπιρμπίλη τόνισε ότι η μείωση των εκπομπών της ΕΕ πέραν αυτής του 20% έστω και μονομερώς αποτελεί βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση της πορείας προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά.
 
Μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής
 
Στο Συμβούλιο, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αναθεώρησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΑΠ).
 
Η Ελλάδα τόνισε ότι παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία να αναπτυχθεί μια πολιτική η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος αλλά συγχρόνως και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, η αναθεώρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της περιφερειακές ιδιαιτερότητες των διαφορετικών γεωγραφικών και κλιματικών χαρακτηριστικών εντός της κοινότητας, εστιάζοντας :
• στην ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
• στις ανάγκες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
• στην διαφύλαξη των υδατικών και εδαφικών πόρων, και
• στην προστασία της βιοποικιλότητας.
 
Τέλος, σημειώθηκε ότι για να υποστηρίξει η ΚΑΠ φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, θα πρέπει να διατεθούν οι ανάλογοι πόροι. 
 
Λοιπά θέματα
 
Μεταξύ άλλων, υιοθετήθηκαν συμπεράσματα για την ανάγκη περιορισμού των εξαγωγών υδραργύρου, ενώ χαιρετήθηκε πρόταση της Αυστριακής αντιπροσωπείας για την ανάγκη περιορισμού της χρήσης της πλαστικής σακούλας.  
 
Η Υπουργός, στο περιθώριο του Συμβουλίου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με τον Εκτελεστικό Δ/ντη της UNEP, κ. Steiner, τον Βρετανό Υπουργό Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Huhne και άλλους ομολόγους της.

econews

 

Σχόλια