ΥΠΕΚΑ: ημερίδα με θέμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη-Πρόσκληση 2011»

0
2

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη – Πρόσκληση 2011» την Παρασκευή 11 Μαρτίου, ώρα 10:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Π.Ε.ΚΑ, Λ. Μεσογείων 119.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη ΙΙ» (Intelligent Energy for Europe –IEE ΙΙ), με προθεσμία υποβολής την 12η Μαϊου 2011.

Η είσοδος είναι ελεύθερη στους ενδιαφερόμενους, ενώ το πρόγραμμα της ημερίδας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Στόχος της ημερίδας είναι η παροχή πρακτικής καθοδήγησης προς τους ενδιαφερόμενους, ώστε να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν «καλές» προτάσεις.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τους στόχους της Πρόσκλησης και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, καθώς και παραδείγματα επιτυχημένων προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2010.

Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα διευκρίνισης επιμέρους ερωτημάτων των ενδιαφερομένων από τον εκπρόσωπο της ΕΕ. Γι” αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο κείμενο της πρόσκλησης.

Το Πρόγραμμα ΙΕΕ συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών.

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, ευρωπαϊκή ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας, διάδοση καλών πρακτικών, ενίσχυση θεσμικής και διοικητικής ικανότητας, εκπαίδευση & επιμόρφωση, δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών κλπ.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της τρέχουσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στα 67 εκ. €, ενώ οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν χρηματοδότηση που θα καλύπτει μέχρι το 75% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου.

Στις προτάσεις πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, από διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια