ΠΑΣΕΓΕΣ: ανησυχία για τον κανονισμό ελέγχου δραστηριοτήτων της αλιείας

0
1

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Έντονη ανησυχία για την επικείμενη έγκριση του εφαρμοστικού κανονισμού, που αφορά τους ελέγχους της αλιείας, εκφράζει το Μεσογειακό Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 22 Φεβρουαρίου, όπου συμμετείχε και η υπεύθυνη της ΠΑΣΕΓΕΣ για θέματα αλιείας, κ. Μαρία Παπαδοπούλου, το Συμβούλιο θεώρησε πως κάθε άλλο παρά εμβαθύνει στα προβλήματα που πολυάριθμοι φορείς έχουν υπογραμμίσει και αφορούν την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων του Κανονισμού 1224/09 για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων αλιείας, την εκφόρτωση και την πρώτη πώληση του προϊόντος.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε ενημερωτική επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Τσιφόρου, προς τις Ενώσεις Αγροτικών συνεταιρισμών και τους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Ρίμινι στις 22 Φεβρουαρίου και επί τη βάσει όσων ελέχθησαν στην ομάδα εργασίας στη Ρώμη στις 30 Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τον κανονισμό 1224/09 για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων αλιείας, την εκφόρτωση και την πρώτη πώληση του προϊόντος, το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΠΓΣ) εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επικείμενη έγκριση του εφαρμοστικού κανονισμού που κάθε άλλο παρά εμβαθύνει στα προβλήματα που πολυάριθμοι φορείς έχουν υπογραμμίσει και αφορούν την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων του Κανονισμού 1224/09.

Συνεπώς, το ΠΓΣ, επιβεβαιώνοντας την πεποίθησή του για την αναγκαιότητα καταπολέμησης κάθε μορφής παράνομης αλιείας και υλοποίησης ενός καθεστώτος επαρκούς, αποτελεσματικού και εύκολα εφαρμόσιμου ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας καθώς και των δραστηριοτήτων διανομής και εμπορευματοποίησης στην ξηρά, με στόχο την προστασία των συμφερόντων των παραγωγών, των καταναλωτών και την διασφάλιση της ανανέωσης των θαλάσσιων πόρων, υποδεικνύει στην ΕΕ τα σημεία του Κανονισμού που θεωρεί στρατηγικής σημασίας:

•Έλλειψη χερσαίων υποδομών για την διαχείριση του μεγάλου όγκου των δεδομένων που ζητούνται ηλεκτρονικά στα αλιευτικά σκάφη (ηλεκτρονικό ημερολόγιο καταστρώματος).

•Επικάλυψη υποχρεώσεων λόγω της παράλληλης ύπαρξης του Συστήματος Αυτόματου Εντοπισμού (AIS) και του Συστήματος Δορυφορικού Ελέγχου (Blue Box) με αναιτιολόγητη οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

•Νέες υποχρεώσεις όπως η σήμανση των εργαλείων ακόμη και εντός των 12 μιλίων.

•Αύξηση των υποχρεώσεων κοινοποίησης σε σχέση με τις ίδιες πληροφορίες που παρέχονται στους ίδιους αποδέκτες ( ημερολόγιο καταστρώματος για αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 μέτρων σε ημερήσια βάση)

•Καθεστώς εποπτείας και ελέγχου που λόγω των εξουσιών που θα δοθούν σε υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται χωρίς καμία εντολή των αρμόδιων δικαστικών αρχών και που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της αστυνομίας, θα έχουν αρνητική επίπτωση στο δικαίωμα εμπιστευτικότητας, στην έδρα, στην ιδιωτική και προσωπική ζωή καθώς και στο δικαίωμα υπεράσπισης των φορέων.

Οι προβλεπόμενες διατάξεις θα παραχωρούσαν στους υπαλλήλους την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να παρεμβαίνουν σε επίπεδο περιουσίας και θεμελιωδών δικαιωμάτων των αλιέων και όλων όσων έχουν επιβιβαστεί στο σκάφος.

•Αδυναμία εναρμόνισης του συστήματος επιβολής κυρώσεων , το οποίο υπόκειται στην αρμοδιότητα των χωρών μελών τα οποία έχουν διαφορετικούς κανονισμούς και ευαισθησίες επί του θέματος.

•Ευθύνη του κυβερνήτη ή του πλοιοκτήτη, στους οποίους προβλέπεται να μεταφερθεί η ευθύνη για αδικήματα που διαπράττονται από άλλους κατά παράβαση βασικών αρχών όπως αυτή της φύσης της ευθύνης.

•Αύξηση των επιβαρύνσεων και των δαπανών εποπτείας που κατά την άποψη των χωρών μελών θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, επιπροσθέτως με τις ήδη υπάρχουσες (διακίνηση blue box).

•Επιπτώσεις στους εργαζόμενους λόγω ελλιπούς συμμόρφωσης των κρατών μελών στα απαιτούμενα από τον κανονισμό 1224/09, για παράδειγμα με την άρση της οικονομικής αρωγής 1198/2006 και 861/2006, κατά παράβαση της αρχής της φύσης της κύρωσης και της αρχής της αναλογικότητας.

•Όσον αφορά στην ερασιτεχνική αλιεία, δεν προκύπτει ως αποδεκτή η δυνατότητα απαγόρευσης της σε σχέση με τα σχέδια δειγματοληψίας (άρθρο 64 παράγραφο 6).

Τα παραπάνω υπογραμμίζουν την δυσκολία ή αδυναμία εφαρμογής αρκετών κανόνων που εμπεριέχονται στον κανονισμό ελέγχων που κινδυνεύει να οδηγήσει στο αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα, δημιουργώντας μια κατάσταση γενικευμένης ανομίας.

Ως εκ τούτου, με την ευκαιρία της επόμενης συζήτησης του Κανονισμού, το ΠΓΣ προσκαλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν εκ νέου το κείμενο προκειμένου να διασφαλίσουν την μέγιστη δυνατή ευκρίνεια και εφαρμοσιμότητα των κανόνων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια