ΥΠΕΚΑ: εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρυσοφόρου κοιτάσματος στη Βουλγαρία

0
88

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ESPOO «για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια» βάσει της οποίας εισάγεται το νομικό εργαλείο της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πεδίο των διακρατικών και πολυμερών περιβαλλοντικών σχέσεων μεταξύ των κρατών -μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών.

Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη Σύμβαση ESPOO, διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας στο ΥΠΕΚΑ, φάκελος για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του επενδυτικού σχεδίου εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσοφόρου κοιτάσματος στην περιοχή Krumovgrand της Βουλγαρίας, προκειμένου να συμμετάσχει η χώρα μας στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διεξάγει η Βουλγαρία για το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο.

Καλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να λάβει γνώση του φακέλου και να διατυπώσει εγγράφως απόψεις επί του περιεχομένου του, εντός διαστήματος είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης- πρόσκλησης.

Ο εν λόγω φάκελος Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα είναι διαθέσιμος στο ενδιαφερόμενο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

α) στα γραφεία της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων – Πατησίων 147 -Αθήνα, 3ος όροφος (τηλ 210-8645125, 210-8623020) και

β) στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημοκρατίας 1 – Κομοτηνή (τηλ. 2531350123).

Οι προαναφερθείσες Υπηρεσίες είναι αρμόδιες και για την παραλαβή των τυχόν εγγράφων απόψεων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια