ΕΕ: 267 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικά έργα – πρόταση υποβολής προτάσεων

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του Ευρωπαϊκού Ταμείου για το Περιβάλλον.

Οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες εφόσον αφορούν ένα από τα τρία σκέλη του προγράμματος ήτοι: φύση και βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση, ενημέρωση και επικοινωνία.

Συνολικά διατίθενται 267 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή συγχρηματοδότησης για συμφωνίες επιχορήγησης. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011.

Το πρόγραμμα LIFE+ έχει τρία σκέλη:

– LIFE+ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα με έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης απειλουμένων ειδών και οικολογικών ενδιαιτημάτων. Ανάλογα έργα στο πλαίσιο του εν λόγω σκέλους συμβάλλουν στην υλοποίηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα (οικοτόπους), το δίκτυο Natura 2000 και την πραγμάτωση του στόχου της ΕΕ για ανάσχεση τη απώλειας βιοποικιλότητας. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει σε 75% όταν πρόκειται για έργα που αφορούν είδη και οικολογικά ενδιαιτήματα προτεραιότητας αλλά είναι συνήθως 50%.

– Το LIFE+ για την περιβαλλοντική πολιτική και τη διακυβέρνηση του οποίου τα έργα είναι καινοτόμα ή πιλοτικά και αποσκοπούν στην ανάπτυξη πολιτικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων του αέρα, του νερού, των αποβλήτων, του κλίματος, του εδάφους και της γεωργίας. Αυτό το σκέλος του LIFE+ συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, οικοδομούν το γνωστικό υπόβαθρο της περιβαλλοντικής πολιτικής και αναπτύσσουν τις περιβαλλοντικές πηγές πληροφόρησης μέσω της παρακολούθησης (συμπεριλαμβανόμενης και της βασικής παρακολούθησης). Τα έργα επιτρέπεται να συγχρηματοδοτηθούν έως και κατά 50%.

– LIFE+ για την ενημέρωση και την επικοινωνία με σχέδια που αφορούν την επικοινωνία και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, την προστασία της φύσης ή θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και έργα σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (ευαισθητοποίηση, ειδική εκπαίδευση).

Τα έγγραφα για την υποβολή αιτήσεων διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Για τις ενημερωτικές συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε κράτος μέλος, βλ.:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το LIFE+ πρέπει να είναι ενωσιακού ενδιαφέροντος και να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του γενικού στόχου του LIFE+.

Επιβάλλεται επίσης να είναι τεχνικώς και οικονομικώς συνεπή και εφικτά καθώς και να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια