ΠΑΣΕΓΕΣ: 1,32 δις ευρώ οι γεωπεριβαλλοντικές ενισχύσεις έως το 2013

0
65

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στα 1.032.805.464 ευρώ ανέρχεται η συνολική δημόσια δαπάνη για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις μέχρι και το έτος 2013.

Ενώ, για το έτος 2011 εγκρίθηκε πίστωση ύψους έως 164.000.000 ευρώ με την με αριθμό 072302 ΚΥΑ που υπογράφηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδη, και τον υφυπουργό Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, στις 20 Ιανουαρίου και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18 Φεβρουαρίου.

Η χρηματοδότηση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) περιλαμβάνει:

•την καταβολή ενισχύσεων των δράσεων των Μέτρων 214 και 216

•την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των μέτρων δαπανών.

Στις δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δικαιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Φορέας πληρωμής των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Η Δημόσια Δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου, θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας.

Δαπάνες εφαρμογής

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων έτους 2011 καλύπτονται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Από το ποσό των 164.000.000 ευρώ εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 890.000 ευρώ για την υλοποίηση των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων, η οποία κατανέμεται ως εξής:

•Για την κάλυψη των εξόδων των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010, ποσό έως 650.000 ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού.

Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται με ισόποση διάθεση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κ.Α.Ε. 5323, Φ.29/110) στους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010.

•Για την κάλυψη εξόδων της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποσό έως 40.000 ευρώ, το οποίο αφορά:

προμήθεια εξοπλισμού, ποσού έως 25.000 ευρώ και αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού, ποσού έως 15.000 ευρώ.

•Για την κάλυψη εξόδων της Δ/νσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μηχανογράφηση των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ, ποσό έως 150.000 ευρώ.

•Για την κάλυψη εξόδων της Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης, ποσό έως 50.000 ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού.

Χρηματοδοτούμενα μέτρα και δράσεις του Καν. (ΕΚ) 1698/2005

Μέτρο: 2.1.4 Γεωπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις

•Δράσεις ΚΑ ΠΑΑ

•Βιολογική γεωργία                                                                                                              214/1.1
•Βιολογική κτηνοτροφία                                                                                                   214/1.2
•Εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας                                                                           214/1.3
•Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών                                           214/2.1
•Προστασία υγροτοπικών συστημάτων                                                                   214/2.2
•Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων               214/3.1

•Διατήρηση καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση         214/3.2
•Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής   214/3.3

•Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου                                            214/3.5
•Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών                          214/3.6

•Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας                                                    214/4.1
•Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας               214/4.2

Μέτρο: 2.1.6 Στήριξη για μη Παραγωγικές Επενδύσεις

•Δράση ΚΑ ΠΑΑ

•Αποκατάσταση αναβαθμίδων            216/2.2

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απόφασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πηγή ΠΑΣΕΓΕΣ

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια