ΔΕΗ: διευκρινήσεις για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς

0
154

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Διευκρινήσεις αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο για ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος έδωσε η ΔΕΗ. Γ Επιχείρηση εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

– Η αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων λογαριασμών στη Χαμηλή και τη Μέση Τάση το δωδεκάμηνο του 2010 ανέρχεται σε €139 εκατ., ενώ, ειδικότερα για τους πελάτες της Χαμηλής Τάσης η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε €101 εκατ. 

– Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν μπορεί να θεωρηθεί απώλεια εσόδων, καθώς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μόνο ένα μικρό ποσοστό παραμένει ανεξόφλητο και μετά το πέρας εξαμήνου. Συγκεκριμένα, οι ανείσπρακτες οφειλές σε Χαμηλή Τάση (ΧΤ) και Μέση Τάση (ΜΤ) μετά το πέρας εξαμήνου ως προς το σύνολο των εισπρακτέων λογαριασμών στο δωδεκάμηνο του 2010 ανέρχεται σε περίπου 6%. 

– Σημειώνεται ότι η εταιρεία προβαίνει στις αναγκαίες προβλέψεις σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις περιπτώσεις στις οποίες η εισπραξιμότητα κρίνεται επισφαλής. Στο 9μηνο του 2010, η αύξηση των προβλέψεων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αναφορικά με οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πελατών της ΧΤ και ΜΤ ανέρχεται σε €21 εκατ.

Σχόλια