Ηλεκτρονικά απόβλητα: αυστηρότερους κανόνες ζητά το ΕΚ

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μείωση της γραφειοκρατίας και αυστηρότερους κανόνες για τον ολοένα αυξανόμενο όγκο αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά την ψηφοφορία της Πέμπτης, οι ευρωβουλευτές πρότειναν νέους στόχους για τη συλλογή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αυτών των αποβλήτων. Συνέστησαν, ακόμη, αυστηρότερα μέτρα για την αποτροπή των παράνομων εξαγωγών αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, ένα φαινόμενο που δημιουργεί κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη το ΕΚ ενέκρινε τους τροποποιημένους κανόνες με 580 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 22 αποχές.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τώρα τη θέση του Κοινοβουλίου, και το ζήτημα ενδεχομένως να τεθεί σε δεύτερη ανάγνωση.

Στόχοι για τη συλλογή αποβλήτων

Το ΕΚ ζητά από τα κράτη μέλη να συλλέγουν, από το 2016, το 85% των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που παράγονται εντός της επικράτειας τους. Προτείνει ακόμη έναν ενδιάμεσο στόχο, για το 2012, ώστε κάθε κράτος μέλος να συλλέγει τουλάχιστον 4 κιλά ΑΗΗΕ κατά κεφαλή ή ίδια ποσότητα ΑΗΗΕ κατά βάρος που είχε συλλεχθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος το 2010.


Τέλος στη σπατάλη των αποβλήτων

Η ορθή επεξεργασία των ΑΗΗΕ μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε ότι αφορά την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, και μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης ως στόχο την ανακύκλωση του 50-75% των αποβλήτων και υποστηρίζουν τη θέσπιση νέου στόχου για την επαναχρησιμοποίηση του 5% των ΑΗΗΕ.


Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και οι ηλιακοί συλλέκτες

Η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη ΑΗΗΕ, εκτός από ορισμένα είδη τα οποία ρητώς εξαιρούνται, όπως μεγάλες εγκαταστάσεις και εργαλεία, στρατιωτικός εξοπλισμός και οχήματα. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι από τους κανόνες θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα που χρησιμοποιούνται στους ηλιακούς συλλέκτες, κάτι που θα υπόκειται σε αναθεώρηση, δεδομένου ότι η απόρριψη τους γίνεται από επαγγελματίες και έχουν ήδη τεθεί σχετικοί στόχοι από τη βιομηχανία.

Παράνομες εξαγωγές

Μεγάλες ποσότητες ΑΗΗΕ δηλώνονται ψευδώς ως «επαναχρησιμοποιούμενα» και εξάγονται παρανόμως στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου συχνά υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό μη ασφαλείς συνθήκες, ακόμη και από παιδιά. Το ΕΚ υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για αυστηρότερες επιθεωρήσεις των φορτίων, και διευκρινίζει, επιπλέον, ότι ο εξαγωγέας θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για την απόδειξη ότι τα εμπορεύματα του δύνανται όντως να επαναχρησιμοποιηθούν.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια